HomeDe grenzen der heelkundePagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

. 13 ­
Q De voordeelen, die der heelkunde uit deze verbinding ~
V l · ` geboren werden, waren echter minder groot, dan men zou
l ‘ verwachten. De anatomie, waaraan meermalen nog botanie
i en chemie was toegevoegd, overheerschte zoozeer, dat dit
« professoraat niettegenstaande de bijvoeging der heelkunde
j van lieverlede als het »the0rctisch pr0[css0mdt" betiteld werd.
* g Het onderwijs in de geneeskunde behoorde dan, ofschoon .
Q A de bespiegelende richting hier geheel overwoog, tot het zoo- l l
` genaamde >>practische professoraat." · A j
t Deze verhoudingen worden duidelüker, wanneer men ,
X nagaat, waarin toen, gedurende de eerste helft der 18e ä
eeuw de academische heelkunde bestond. l
Wel treedt de studie der klassieken minder dan vroeger ·
op den voorgrond, maar hoe weinig komt daarvoor in de
ä plaats. lï
§ A De uitvoerige beschrijvingen van eenige typische kunst- ä
l ‘ bewerkingen zullen bij het theoretisch onderwijs niet hebben
kunnen boeien. Met het doel de kunst aan regels te binden,
· werden de meest eenvoudige zaken uitvoerig betoogd, zoo
bijv.: hoe de gevaarlijkheid eener wond al naar het getroffen jl
j lichaamsdeel verscheiden is en dienovereenkomstig andere
maatregelen eischt, hoe vreemde voorwerpen met groote voor- _
zichtigheid uit de wond moeten worden verwijderd en indien
de vingers te kort blijken, tangen en pincetten moeten _ .l
j worden gebruikt. Zoo poogde men de verschillende kunst- i
bewerkingen systematisch te rangschikken en zien wij ze