HomeDe grenzen der heelkundePagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

. ‘ 11 ~_
der klinische wetenschappen, dus ook die der heelkunde tot ,
hare meer wetenschappelijke zusteren.
V Waar eindigt de heelkunde, waar heeft de pathologie en
pathologische anatomie een aanvang genomen?
. ; l Uit een wetenschappelijk oogpunt moge deze vraag ijdel
nl zijn. ‘Wetenschappelijk onderzoek zal worden gewaardeerd
ook al geschiedde het door iemand, die in die wetenschap oor- `
` spronkelijk een vreemdeling was. Zoo zal de chemicus PAstrEun l ,
zich niet over gebrek aan belangstelling in de medische wereld ` 1
I 4 beklagen. Voor mij echter, die tot het geven van heelkundig '
1 onderwijs geroepen werd, is de beantwoording dier vraag een
geloofsbelijdenis, die mijn wandel als hoogleeraar zal besturen
en die ik daarom niet mag ontgaan. Mocht ze geen onver-
deelde instemming vinden , wil ze dan ­ als een geloofsbelijde-
‘ _ nis ­- met verdraagzaamheid beoordeelen. A l
Laat ik beginnen met u te herinneren, hoe de theoretische
heelkunde - daarom toch zal het in hoofdzaak handelen - il
_ in haar tegenwoordigen toestand gekomen is.
Haar oudere geschiedenis in Griekenland, Egypte, Home gl
en Arabië kunnen wij daarlaten. Slechts zeer middellijk werd
_ doordien ouderen bloei haar latere herleving beheerscht - we ll
moeten zelfs zeggen tegengehouden, omdat uit de beoefening
l dier klassieken een machtig autoriteitsgeloof geboren werd, .
V, dat lange eeuwen elk nieuw leven verstikte. vi Y
Zoo vinden wij aan de Universiteiten, die van de 14e tot ï
ll