HomeDe grenzen der heelkundePagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

, ­ Zoo is het duidelijk, dat aan de beelkunde zelfs niet in
een bepaald persoon eene grens kan worden getrokken.
l V Dezelfde onbepaalde veranderlijke grens, die de pm/ctülç der
genees- en heelkunde scheidt, zal natuurlijk ook tusschen _ S
" deze beide wetenschappen verloopen. Hoe meer een ziekte bij A
hare behandeling héélkundige hulp vereischt, hoe geringer
­ de kans dat in haar verder beloop, stoornissen van meer `_ `
j l levensvvichtige organen door den geneeskundige zullen
moeten worden ontward, met des te meer reden zal deze I 4
ziekte onder de héélkundige wetenschap worden gerangschikt.
De onmogelij-kheid hier een scherpe grens te trekken is
j zoodoende even duidelijk als de zekerheid, dat er toch eene
afgrenzing bestaat. Bij de beperktheid aller mensehelijke kennis
ligt haar de noodzakelijkheid van arbeidsverdeeling ten grond- "
slag. Evenals elke natuurlijke grens is ook deze wat breed. i
De grensstrook moge dan, al naar mate harer vruchtbaarheid,
of niet óf dubbel beploegd worden. i
i Voor beide partijen is het laatste verre te verkiezen. " .
Wetenschappelijke omgang, ’t zij als samenwerking, ’t zij
als vvaardeerende bestrijding, zal aan beide zijden den blik
te zeer verruimen om hieraan boven afzondering niet ver _
I de voorkeur te schenken. ·
; _ Minder eenvoudig dan de tot dusver besproken verhouding ,
_ tusschen genees- en heelkunde onderling, is de betrekking
ë .
I Z
l »
ik ` E