HomeDe grenzen der heelkundePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 37.29 MB

.. . ..`. .. . . . · m<rue...­..· e. _,,,t`.a;m.,:r. h;~«~«~. .»e~;.­«~eL;­.e»;r-«­;,.«¤e-.·»«­-~ ­­­»~­e­e~--;~---«e·..“
ï2#"" . v
K 8
` kundigen geen deel zou moeten nemen, dat hij de ziekte en
H haar verloop misschien niet eens zou behoeven te kennen. Y
Verrevan dien. Bij het volvoeren der operatie zal hij immers
met de afwijkingen, die de weefsels zullen aanbieden,.moeten
rekening houden. Om over de uitvoerbaarheid der operatie .
te kunnen beslissen, om het beste plan daarvoor te kunnen l
beramen, zal hijvreeds van te voren die afwijkingen moeten
kunnen waardeeren. Hij zal bijv. willen weten of het gezwel
` zóó scherp omschreven is, dat het zal kunnen worden uit-
gepeld; of ook groote bloedrijkdom moet worden verwacht,
waardoor de operatie zou kunnen worden bemoeilijkt; of, N
wegen-s de kwaadaardigheid van het gezwel, ook de schijn- p
haar gezonde omgeving mede behoort te worden verwijderd. al
Dergelijke vragen zullen zich bij het gemeenschappelijk
overleg te over voordoen. Mocht onder deze nadere overwe-
gingen neuropatholoog of chirurg voor het dragen van zijn
i deel der verantwoordelijkheid terugdeinzen, de eerste wegens
L de onzekerheid en de onvolledigheid zijner. diagnose, de l
chirurg wegens de te groote gevaren, waaraan de operatie
' zou blootstellen, dan opereere men niet. _ V "
Men late zich door de bewering: bij afwachten is de patient
g toch verloren, tot geen roekeloosheid verleiden. Hoe dikwijls
zag men genezing volgen, waar niemand iets tot genezing
' te beproeven wist. Op meer bekend terrein moge zekere · A "*"
stoutmoedigheid geoorloofd zijn, het onbekende zal slechts
j g met de meeste omzichtigheid mogen worden verkend. n ‘ V
3 `
l
l
L, i