HomeExamen-dressuurPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

{ V ^._.Ar_ eg K. r , E · , · V _ 35 j -- - ­. ` = . ~ -=«­:=-M-. ,,,`i·>­..,,~,f,`. __. ,. ,g, rr
. _ _ ' ` jj ’ V l . _ gt
( V . .` V '
· i 7 ‘ V
‘ noodig, omdat dan het machinaal africhten overbodig is, u H i
hetwelk de pest is voor jongelieden." ,
1:, ` Het boekje toonde echter duidelük aan, dat de inrichtingen, T
i n gelük die voor 186% in hoogen bloei verkeerden en toen ,,drin- A
gend verbetering behoefden" of wel ,,verandering volstrekt '
noodzakelük maakten", thans weder bloeien als nooit te voren.
[ L We weten, dat er inrichtingen zijn, waar de jongens bü 1
i ’t examen met brom. hal. gekalmeerd moeten worden na de «l
4 aftobberij vóor ’t examen; we weten, dat er inrichtingen zijn,
· waar zelfs op de wandeling ,,gerepeteerd" wordt.
Ff Dat er iets aan die inrichtingen hapert, bewüst de reclame ,i _
die er voor gemaakt wordt. ‘
_ De Arnh. Cl. van 17 Juli 1888 had § van hare laatste blad-
zijde gevuld met eene advertentie , ook in andere dagbladen ~ [
V voorkomendel, waarin honderd en elf ouders openlijk hunne ' .
. ,,tevredenheid en ingenomenheid betuigen met de leerwijze `
’ A ,,op .... Instituut gevolgd en met de behandeling, die hunne _ _ jj
{ H _ ,,Zonen of Pupillen daarin ondervinden of ondervonden hebben."
Hebben al die dankbare ouders verstand van leerwüzen?
l ' Wat zouden al die officieren , ontvangers, predikanten en bur- I ·
· ¥ gemeesters wel zeggen, als de ondergeteekende züne tevreden- ~»
· heid betuigde ·over de wijze, waarop erg hunne functiën ver-
%, vullen? Maar gemelde heeren hebben dat niet begeerd, ze Q,
,_ _ _ hebben eenvoudig willen erkennen, dat hun jongens als cadet ..j
i , l of adelborst geplaatst zün! ij
` H ` Maar wat brengt er die honderd en elf ouders toe om dat nn
_ 5 J ’ te doen, dat zoo gezennenlvyk te doen? Is de band die de ij
. "* leerlingen en oudleerlingen verbindt zóo innig, dat die zelfs
n ` de ouders samenbrengt?
2 e il
l s s l c