HomeExamen-dressuurPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

(
. 6 l ‘ E
voogden, die plan hebben jongelui op eene kostschool te doen, , `
worden beleefd verzocht geene nauwkeurige informatiën in te
, winnen naar het leven, waaraan zü hunne pupillen prijs geven." 1;;:
Eene karakterschets dus en eene beschrüving van het leven n
in eene kostschool, - hoe zouden deze twee gegevens te ver-
eenigen zün? De inhoud van het boekje geeft antwoord op
deze vraag. Daarin wordt nl. geschetst een van die soort [ T
kostscholen, welke men gewoonlijk en terecht drilscholen noemt, r
waar het doel niet is, de leerlingen te ontwikkelen, maar ‘
slechts hun een zekere hoeveelheid kennis in te pompen, vooral ‘
door allerlei loopjes hen klaar te maken voor een of ander ”j"`
j examen, bij `name voor dat der marine-school te Nieuwediep.
Maar tevens behelst het boekje eene schets van het hoofd van _
j j die drilschool, Warmer geheeten, en deze schets moet naar
l t het leven zün genomen, want er komen ettelijke trekken en V
i büzonderheden in voor, die men anders niet kanverklaren, ·
en zij is te goed volgehouden, dan dat men van den schrijver, Z
l ` · welke over het geheel toont geen geoefend letterkundige te V
zijn, zulk een beeld verwachten kan. Is deze karakterschets,
W gelük wij vermoeden, waar, dan hebben wü innig medelijden I
I met de jongens, die aan zoo’n monster worden toevertrouwd, ‘ t
j en met de ouders, die hunne kinderen, om ze maar klaar te ‘
krijgen voor een examen, aan zulk een onmensch overgeven. jg
j De jammerlijke gevolgen van een verblijf bij zoo’n wezen_ .
j kunnen niet uitblüven, gelijk de schrüver, wel wat te veel j ~
E terloops, ook aanwüst. Wü hopen, dat dit boekje vooral de nl
5 aandacht zal vestigen op het ellendig stelsel van examineeren, · j ’
i dat voornamelük te Nieuwediep nog altijd wordt gevolgd. ­ "i
Wordt dat stelsel afgeschaft, dan zijn drilscholen niet meer j _ _
L 2
{ j c a s
zo al ... c c cccc ci i er er gg. g