HomeExamen-dressuurPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

o. ­ ­e - - :· H s . - T -. .M , .. . . _. , M s ~~. » ~ · -­ = ¥ _
_ H ; H j- jj H ­_ w
je p r l
Photographie of Schilderij ? ,,een karakterschets van Tiszoo". _
v Het is een geweldige aanval op de drilscholen, en zooals er p
uw hier eene beschreven wordt (met minder overdrüving), waren ,
_ J ze zeker meerendeels voor dertig jaar. Er zal veel kwaads '
zijn blijven hangen, maar veel bestaat niet meer. De ,,direc-
[ teur" der kostschool heeft karaktertrekken gemeen met Squeers.
. Het werkje is blükbaar met het oog op eene zeer bekende ' "
‘ inrichting ,,van opvoeding en onderwüs" onder verdichte namen
geschreven; het resultaat heeft de schrijver op de laatste blad-
züde zeer juist voorspeld, nl. dat ,,het woord des Instituteurs ‘
‘ "` machtig genoeg was, om de aanvallen zijner v'tnden af te `
_ weren en hun smaadredenen machteloos te maken." _ Als dit
" werkje een zeker aantal ouders echter weerhoudt, hunne jon- ·
L gens te laten ,,klaarmaken", zal de schr. toch nog een nuttig _
F werk hebben verricht. De huiselijke opvoeding en de ,,be­
jl _ _ jegening" is echter niet hoofdzakelijk het onderwerp van ge-
` gronde klachten: het is de inpomp-methode , waardoor de
E schoone resultaten verkregen worden en de schr. zou een e
·-‘_· zeer verdienstelijk werk hebben verricht, als hü die op de _ h
. x kaak gesteld had. Daar was overvloedig stof voor allerdolste ”V
j tooneelen. ` i
[ De Nieuwe Rotterdammer Courant van Woensdag 4 Juli
gj zegt het volgende: W
u ,,W. H1LAnrus, te Almeloo, heeft een boekje uitgegeven, onder
j _ _ den de aandacht trekkenden titel: Photographie of Schilderij?
‘ Een karalcterschets, door `Ti s z o o, en in de aankondiging ’
g van dit boekje wordt het een en ander gezegd, dat niet minder
· j’ _ in het oog springt. Hier toch heet het, dat de inhoud zou A
kunnen weergegeven worden door de advertentie: ,,Ouders en
i