HomeExamen-dressuurPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

@?‘*ï"«.. rr , __ _'__ ,_,,“,,,4»­«,,..,, . · . A. .­ V - . . ~ - Y . . A M e { F H j 4 V H ’ . . «. > ___, Jgggän
“” · ‘ , ' lê?
K- t , e "
_ ar V dernomen, maar waarvan door de regeering niet genoeg ken- _
li J ` nis is genomen. . §
‘ , _. , . Een nauwlettend onderzoek en aanhoudende waarneming
i . van den aspirant, maar niet een examen van weinige uren
· afgenomen door een vaak onbekenden examinator, moet
al ' doen besluiten over de mate van kennis , doen beslissen dik-
{ ` _ ' wüls over de toekomst van een geheel menschenleven.
” : Een strüd tegen de examens en vooral tegen de examen-
j _ dressuur is een strüd voor de vrüe ontwikkeling, voor de
. _ karaktervorming, voor de zedelijke verhefflng des volks.
·<=’• `ï
l · _. NASCHRIFT. A
_ Opzettelük werd in de voorgaande bladzijden geen naam genoemd van
E ‘ . eemg kostschoolhouder, hoewel de bovenvermelde advertentie van dank- $3
, E ~ betuiging moest doen begrijpen, wie in het bekende pamflet bedoeld wordt.
· ` , Op reis komt mü toevallig de NB. Ct. van Q2 Juli le blad B in handen,
‘ ’ . waar op bl. 1 de 5e kol. en bl.2 de le kol. de heer Ch. Boissevain if
. ‘ i ‘ onder het opschrift: Het Instituut-Lauer te Arnhem bijna eene kolom wijdt
_ ‘ ‘ aan al het voortreffelijke wat men op die inrichting kan genieten en leeren,
l' j waarvan twee züner zonen de sprekende getuigen zijn. l liet mij de proef j
i nazenden, om een naschrift aan dit stuk toe te voegen. We kennen den ;;
. heer Lauer en diens inrichting niet, en willen den heer Boissevain vol- i
...; _ strekt niet tegenspreken, alleen wenschen we te vragen, of de heer B. Q,
g inderdaad bevoegd is over eene school te oordeelen anders dan naar de resul-
talen, gelijk die bij de examens blüken.
. _ Hoe die resultaten verkregen hunnen worden, hebben we boven aange-
wezen, en de heer Boissevam gp-xtuigt zelf:
· ,,Kracht gaat van hem uit. ij spreekt bezielend; iets van zijn drüven­
den ijver en nooit moede belangstelling plant hij over op zijne jongens. '
` Hü wandelt dagelgks een paar uur, met de examen-klasse om bem heen ii
geschaard. Dan _wordt verteld en ondervraagd; dan worden problemen ’
» opïgeven en uit het hoofd beantwoord. Met de punt van den wandel- ‘
sto in het zand worden wiskundige stellingen verklaard; hij maakt alles
begrijpelijk en duidelijk. Indien zijne lessen mpompen van kennis en klaar- t
maken voor examens moeten heeten, dan beduidt ,,inpompen” voortaan: ïï
het geven van voorbeeldägl, glas-helder onderwijs." ff
. ‘ Dat wil in eenvoud1g ollandsch zeggen: De jongens worden voortge­ `Q
` ' zweept, ongemakkelijk. Daar is éen doel: examen­doen en daarvoor moet
l alles buigen of barsten, en de ,,examen­jongens" hebben letterlijk nooit
tt rust, zelfs op de wandel1ng is er geen oog voor de schoone natuur, maar
repeteeren, repeteeren, repeteeren! · 4 J2
e u j