HomeExamen-dressuurPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

ïA>; .·­·: · ïnï ; ï·;#; " ·;.,;$ g ;;.ï:.·i‘ t ï rï ‘ .‘. iï zliixr g ‘ .‘. jg V
· l A g . ` Lt"
/i` ·
30 ~ nl
* l verderfelijke systeem, waartegen in 1857 zoo krachtig werd · *"‘ , g
j u geprotesteerd ? ` Vi J
in ` Is de inhoud van Rousseau’s Emile en de waarschu- ` J ‘
wende taal van Bernardin de St.Pierre dan geheel · ri, ‘
ïl vergeten? . . ’ W _
h Maar welke examens hebben dan toch de mannen uit den 4 _ I
bloeitijd gedaan? u U i
l Hebben niet de grootste mannen van alle eeuwen, hebben J ’
. niet de grootste 'genieën der wereld een allertreurigst figuur e ·
· gemaakt als ze examen deden? Swift die herhaaldelijk druipt ·
voor . . . logica , Heine, die voor geen enkel examen, Goethe, HM jl f
die voor geen enkel college deugt, zgn dat geen bewijzen, , _·
_§ _ dat geen examen de mate van kennis en ontwikkeling bewijst? _ j
En zün inderdaad de veelmalen geëxamineerden alle zóo be- _ s _ · _
kwaam, zoo ontwikkeld, zoo geleerd of zoo knap? E 1 { `
Overgang en aansluiting dat zü de leus, in strijd met het l H r
ongezond beginsel onzer dagen, eerst examens uitvinden en · 1 ,· g
~· dan hulpmiddeltjes om er door te komen. _ 4
l Van de bescheiden plaats, die ik in de maatschappü inneem, “‘l ·
‘ l kan ik van geen invloed zün op den gang van zaken, ik kan H 4
alleen bü mijn onderwüs trachten te vergeten, dat er examens A
‘ zijn, hoewel zoo nu en dan onwillekeurig het feit, dat ze be- ­
T staan, in mijne herinnering opkomt. ,
_ ` " Zoo ik echter de eerste warme dagen van de vacantie ge-
heel belangeloos wijd aan het opschrüven dezer treurige ziek-
tegeschiedenis, dan is het, omdat ik den wensch koester, dat l
machtigen in den lande door mün woord zullen opgewekt _· al
. L worden, den arbeid te steunen en voort te zetten, door de u
Vereeniging van Leeraren met kracht, üver enltoewijding on- I u- ”
sx al · ­
l
l .
` lf