HomeExamen-dressuurPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

· `- '
. kelijke hulpmiddelen aan de HB. wordt gegeven. Zij zouden
j tevens de aangewezen plaats zgn voor leerlingen, wier ouders
, jr volstrekt geen tüd hebben, zich met hen te bemoeien en die
· _ dus hun geheele opvoeding aan anderen moeten overlaten,
·. g v h op gevaar af, dat de lieve beste jongens van huis vervreem­
_ A, ' r den, het familie-leven ontvvennen en in gezelschap van eenige
A - deugnieten, die men naar kostschool zond ,,omdat er thuis
i A letterlijk geen huis`mee te houden vvas", zullen vervvilderen en ‘
bederven. Zelfs op eene allervoortreffelijkste inrichting waar '
" ik eenigen tüd doorbracht (:¤: 30 jaar geleden), kon niet ver-
hinderd Worden, dat een paar allerliefste jongens zoo lang
Z geplaagd werden, dat ze naar huis verlangden of ’s avonds
voor hun stoel geknield hun gebedje deden, dat de jongens
· W _` het laatste alleen in ’t geheim of tersluiks deden, het eerste
F , . inderdaad voor belachelijk gingen houden. i
·‘ , ' ' Hier mag naar gelang van het karakter het gevaar der op-
V ‘ A ` voeding (en hoe vele gevaren!) grooter of kleiner zijn, voor het A _-
` gevaar voor de studie, voor de verstomping en verdooving,
l ` . voor het gevaar van toenemende karakterloosheid is geen red- .
middel, daar, vvaar de inrichting staat of valt met den uitslag
der examens, waar het bestaan der inrichting geheel en al
_ af hankelük is van de aflevering van eene naar evenredigheid
_ . · ‘ ‘ voldoende hoeveelheid individuën, geschikt om met eenig succes P
‘ examen af te leggen, onverschillig of dat examen oordeelkun­
¥ , dig afgenomen wordt, of niet, onverschillig of men naar fei-
_y I Z tenkennis of naar ontwikkeling vraagt, onverschillig of men
á; · e _ het verstand of het geheugen zal raadplegen. _
' Z Inderdaad, is het resultaat van al onze ondervvüs-wetgevingen
‘ V_ van 1806 af, niets beters, dan dat men terugkeert tot het
T? ·