HomeExamen-dressuurPagina 3

JPEG (Deze pagina), 849.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

/_;~_;/ I Aynhgmsch Le<;;:;x·¤«useu¤1,I l ‘
F gggäj E · ,
O EXAMENDRESSUUR.
E .¢«‘· O ' E . E
ia `àëi -­- E W
er Ef N Q; E
T; ANTWOORD OP DE VRAAG 4
E E
* HOE EONT NEN JONGEN TOON EOOE ENN ENENEN‘?"
E v » °
di O E <‘ ""`
EEN WOORD OVER DE
E N001°bars1d1ng tot Cadat of Adalbuïst
IN (NAAR AANLEIDING VAN
,,PHOTOGRAPHlE or SCHILDERIJ ?" .
T _ ` J I _ E
Ei E ii van TISZOO)
E E Doom A
E .
TACO DE
»’EE ~ ‘·’· A IE ...................,.,........................_...,.......... . .........E....E..................... E E
N Het geheugenkastje verdient alle achting, en _
ia ·"; ’t zij verre van mij, het ongebruikt te willen `
; Eg laten, doch er moet niets in geborgen worden, E
ri; I in _ dat in de lade van het oordeel thuis behoort.
·_ ‘T . " J. C. J.^Kmu>mzs.
‘ AJ .............. ; ............... X fëfffïfïfï.X:..'ïEfïïïï?ïïïïEr..ïï.Eïïk .... E
·; TN E
`A·IY`/(I
i MN 3 .... ............... 4.,;,+. ..................

E ‘« i
CULEMBORG
BLOMSOOLIVIERSE.
ïï Qi L ZE 1 8 8 8. E
E Nid‘ E E
W_i;;;"Y, `~Z . l
J EI A V- ·
· · ` ­­ _
L A E E tOOO E L. tttttt L L te _eN,eeee O E E E _ er E