HomeExamen-dressuurPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

‘ j ~­ 27 ‘
è Tot zoover mün boek.
j Wat is er in dezen verbeterd, wat is er verergerd, welke
. , profetieën zijn vervuld?
. i _. Het aantal examens is jaarlüks toegenomen, en waar de ‘
. staat nog een enkele menschengroep ongeëxamineerd laat,
,. _ daar neemt dadelijk een of ander genootschap of eene of andere
` Vereeniging het initiatief om in deze langgevoelde behoefte te A
_ i s voorzien en examineert er op los. Het gevaar is vlas vergroot.
j . I De hoop, dat de Hoogere Burgerscholen inderdaad als voor-
` bereidings­scholen zouden gelden voor allerlei betrekkingen, T
l " gelijk ze dat doen voor de polytechnische school, is niet ver-
j wezenlükt. Dr. d e L o o s te Leiden heeft in uitvoerige statis­
1 tieken aangetoond, welke deugdelüke resultaten de HB. gaven.
i’ Dr. Hülsm ann te Amsterdam heeft in eene omvangrüke
‘ studie aangewezen, hoe zonderling het klinkt, dat de Staat
` { ~ zonder eenige systeem in gelüke gevallen verschillende eischen {
L stelt en hare eigene inrichtingen ongebruikt laat, waar ze als
1 voorbereiding konden dienen. Het heeft niet gebaat. En toch,
als men geen examenstudie d. i. pomp- en drilsysteem wil,
L 1 maar degelük onderwüs en werkelük algemeene ontwikkeling,
­ · i l dan moeten aansluiting en overgang de wachtwoorden zün.
2. Kapt. Van D am v an lss elt te Kampen heeft reeds GQ,
g zoo vaak ten duidelükste aangetoond, hoe aller belang gebaat
ç zou worden bü eene volledige aansluiting van militair bü mid-
delbaar onderwüs. Die stem heeft bij velen weerklank gevon-
E ` den maar de regeering heeft er nog niet veel nota van genomen.
Sedert bijna 20 jaar aan H.B. verbonden, eerst te Breda, A
· ` I toen te Goes en nu te Amsterdam, meen ik met alle recht `F
l · eene vergelüking te mogen maken tusschen het onderwijs aan
,
a