HomeExamen-dressuurPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

't fi`3 ” t h t d· di i `Q` ‘ d ‘«` l` I
jt¤· ^ 1 .
_ in plaats van ons in de vrije lucht te verkwikken en het ver-
sterkend ozon in te ademen , weer moeten gaan zitten om te ij
‘l schrijven, dat ons de vingers krom worden; dat wij, in plaats j _
van een noodzakelüken slaap te genieten, die zoo volstrekt . J _
_noodig is voor de ontwikkeling van ons lichaam, nog laat _
na middernacht bij onze boeken zitten. Gü moet weten,
t dat wij den schoonen, heerlüken tüd der jeugd, waarin we [ l
het recht hebben, ons lichamelük en geestelük gezond ver- j s
stand te ontwikkelen, waarin de vreugde en de vroolükheid _
ons wettig toekomen, doorbrengen al zuchtend onder uw juk. t ’ ·
gjïäty j Gü moet weten, want gij züt immers geleerden en studeert t -~
j ook in boeken, dat het den mensch niet helpt, dat hü boven gt
_) de mate züner krachten met boeken optrekt, ten laatste ziet `
K , hij toch niets dan letters, terwül hij na lichamelijke ontspan-
j ning veel gemakkelüker en veel duurzamer het gelezene in _
‘ zich opneemt. Gtj moet weten, dat wij ongeschikt worden ‘ x
om met heldere zinnen de heerlijkheden der schepping in ons t
~ « op te nemen en dat we ten laatste met die aangeleerde woor- t
, den niets meer weten te beginnen, dat ze, in plaats van I
l t helder lichtende fakkels, die de wereld en hare wonderen _
4*; voor ons in het heerlijkste licht zouden stellen, slechts som- , . ` {
s ` bere, flauwe, flikkerende lampjes zijn, die met een somber j,
schijnsel de woestenij en de uitputting onzer ziel verlichten. t S
_. ‘ Gü moet weten, dat wij, in plaats van frissche, gezonde levens- h ·
L kracht, in plaats van vreugde over ons eigen kunnen en willen,
E _ in plaats van alzijdige harmonische ontwikkeling, met de ons
. - opgedrongen massa kennis niets hebben verworven dan doode lg
. wetenschap. « i . ‘ ‘
jv =i= * >x< _
l t?
t l; ‘ ‘ / l I