HomeExamen-dressuurPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

ll 25 r
tige factor, die deze kennis tot Zevende of tot deotte wetenschap -
. ' maakt.· Water en aardzouten zün noodzakelüke voedingsmid-
l delen, waardoor de plant groeit en gedüt; maar men heeft
i ` reeds algemeen opgemerkt, dat men door willekeurige ver- ­
J meerdering van de middelen den groei der planten niet naar ‘
, . goeddunken kan doen toenemen. Eene plant, die te veel
` begoten wordt of te veel alkaliën tot zich neemt, wordt
4 _ ziek en sterft, zü verrot. Waarom wordt deze alledaag­ ~
sche waarneming ook niet op het gebied van geestelijke ont-
' wikkeling toegepast? Met onmisbare, diep treffende welspre-
­«~ kendheid leggen die bleeke gezichten, met holle oogen en een
onschooljongensachtige boekenkleur, in sommige hoogere klase ·
W lj sen getuigenis af, van hen, die bijna bezwijken onder den · -
· last van folterend ,,weten", dien men hun oplegt. Als ze spreken "
i h konden, dan zouden ze ongeveer het volgende zeggen: gij
fl zegt altijd: gü moet dit of dat weten: vorstenfamiliën en stam- §
W u ‘ tafels , woordenlüsten en taalregels, trigonometrische formules
{ en wetten van Kepler, jaartallen uit allerlei geschiedenissen .·
A _ en uit de literatuur­geschiedenis er bü. Vergun ons in alle Q
` bescheidenheid, u ook eens iets te zeggen, wat gn weten
moet. GQ moet weten, dat er in onze arme hoofden niet ·
· l · zooveel plaats is, om dat alles tegelük te bevatten, dat iedere .
‘ J vakleeraar van ons een even grondigen arbeid verlangt, dat
" A, wij echter niet in staat zijn, aan al die eischen te voldoen. g
1 _ Gü moet weten, dat onze jonge lichamen uitspanning en vrije _‘
‘ { · beweging noodig hebben om te kunnen gedijen, en dat het
= hoogst onnatuurlijk is , dat we elken dag zes of zeven uur
e aanhoudend op dezelfde plek en in dezelfde bedorven lucht
fi . moeten zitten. Gn moet weten, dat wü, als we thuis komen,
v ' i
lf