HomeExamen-dressuurPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB


' kinderen, overgeeft om ze geestelük en zedelijk op te voeden,
A dien man moet gü natuurlijk een veel grooter en veel meer ` 1
­ onbepaald vertrouwen schenken. In geen enkel ander beroep i l `
I ' is de levende persoonlükheid van zooveel gewicht en zoo bepaald
­ van veelornvattenden invloed als bü dat van den onderwüzer: J
hij werkt met alle eigenschappen van zünen geest en van zün , ·
gemoed. Slaafsche controle en bekrompen disciplineeren -be- `
I nemen hem de noodige opgewektheid bü den arbeid en geven 4 _
; A geen of slechts onrüpe vrucht.
lk zou willen, dat de gulden slotw oorden van de Instructie `
voor den cursus aan de koninklijke Militaire Academie te Ber- ~«~
lijn met groote letter geschreven stonden boven den ingang ‘
van ieder schoollocaal en boven de schrüftafel van elke school- I I j
‘ " autoriteit; zü luiden aldus:
_ I ,,Es kann nicht die Absicht sein , durch diese Instruction I
J ' die geistige Begabung und das Lehrtalent und demzufolge das jl
= eigentliehe Feld der Selbstthóitigheit und berechtigten Individuali­ I u
L wu der Lehrer, sowie ihre Freueligkeit een eigenen Wirken durch {
beengenden Vorschripten ,· die auf geistigein Gebiet uberhaupt am A _
i wenigsten gerechtfertigt sind, zu beschranken. Sie soll nur dazu
dienen, in grossen Zügen den Umfang der einzelnenDisciplinen
~ zu regeln, nur im Allgemeinen denjenigen festen Rahmen, · § ·
­ innerhalb dessen sich die Vörträge bewegen sollen, hinzustellen ‘ _;
_` und nach ihrem geistigen Gehalte Andeutungen zu geben, " I,
_ deren Ausfilhrung dern Lehrer uberlas sen bleiben rnuss. Sie ist l _
sich ihres Zusaininenhangs init diesen Króiften, die ausserhalb ` {
ihres Bereichs liegen, wohl bewusst. (1868). =
De hoeveelheid kennis, die men aan dejeugdige krach­ e
I ten ter verwerking toevertrouwt, is een tweede hoogst gewich­ fi ,
· ‘ ‘
` ·
dg n A ` 4 g 1 p__ ,_;_______~,_,,-.Il-..n-r-e ‘ · · ‘