HomeExamen-dressuurPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

l J,
i t t e sl
Q · 22
gaarne willen wij overal, waar onderwüs en opvoeding der ` ff
V jeugd den weg volgt, dien de Jezuieten insloegen, zorgvuldig i .
overwegen of wij ook andere wegen moeten inslaan , als wij _
eerlük 1neenen een ander doel te bereiken.
Want, als het of f icieele model, de voorgeschreven taak, ' ,3
en de gevorderde veelweterü alle leven en alle liefde bg het han- »
delen en werken des leerlings verstikt , als aan het einde van het J
schooljaar alleen langs inguisitorischen weg geconstateerd behoeft ,
l h te worden, hoeveel de leerling weer meer geleerd heeft; als niet ­; `
sp het gezonde toenemen in geestelijke en zedelijke kracht, de har- `
gp monische ontwikkeling van den rijken aanleg hoofdzaak is, maar
f _ een rusteloos door stoom in beweging gebracht indrillen der g A _
wetenschap (!) de school van een prettig aangelegden tuin veran-
‘ ' dert in een onrustige en onaangename machinekamer, - dan is .
het wel hetzelfde aof de scheppers van dat stelsel den zwarten bij _
mantel en het jezuietenhoedje dragen of gekleed gaan als gewone ‘
{ menschen - het resultaat is even treurig: daar verstikken zij in l 1 i
den somberen nacht onder den adem van den wind ,,van over de «
if bergen", hier verkalken of versteenen zg door de reglementen en
· . bepalingen van een bekrompen bureaukratie. _
e, u De heer Duruy, minister van onderwüs onder Napoleon III `
en een verklaard vijand der Jezuïeten, gaf op zekeren dag ook a
_ een reglement uit, waarin bepaald werd, dat de leeraar in ‘
b het eerste kwartier de vorige les zou herhalen, in het tweede á
Q en derde den leerling ondervragen en het vierde besteden zou " `
om de les voor de volgende maal uit te leggen. Dewül nu alle ` p
lessen voor iedere klasse, wat omvang en verdeeling van de
leerstof aangaat, door de verschillende instructiën nauwkeurig ‘g -
E ‘ waren afgedeeld en de ofticieele schoolboeken, grootendeels ,
l l
l .