HomeExamen-dressuurPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

7.­7» -·,.·­~ .7. 7-7 7 7 7 7- 7 77 àwïa 7.7777 77777 77`...Y7f,.., 7.777 ..,... m, _ ` ,,_ ,__,,,,n,,,_`,7.i;w.=,..,.,_ :gm”{
21 r _
is ._ gestichten banden, was: de gezonde ontwikkeling van den A ej
V _ jeugdigen geest tot eigen denken, gevoelen en willen ­- de '
· j ‘ _ opvoeding van alle krachten van den geest - dat was de `
dg) u eene, en dat moest het zijn btj onderwüzers wier hoogste plicht L
à f. was: verloochening van hun eigen persoonlijkheid tot de meest ‘
blinde gehoorzaamheid - sieut cadewer. Een tweede karak-
i_ ij " tertrek van hunne opvoeding was, dat de keuze der vakken ­
_ van onderwijs en de wijze van behandeling uitsluitend werd
v bepaald met het oog op het practische nut voor het leven, . `
s j ’ het doel en de eischen des levens. Ook dit kunnen wü de A _ nl
s ve _ vrome vaderen niet kwalük nemen:. hun hoogste en eenige i
levensdoel was de heerschappij der kerk, en er is geen weten- _
j j sehappelüke studie - noch geschiedenis, noch oudheid, noch ‘
‘ . _ natuurkunde - waarvan de eerste grondstelling niet ten sterkste
’ ‘ in tegenspraak was met de leer der kerk. Bü Montesquieu , ,
vindt men eene gedachte, die getuigde van een verbaasd j
E ‘ wikken en wegen van een tot helder bewustzijn gekomen ·
verstand tegenover de ongeloofelüke instellingen en lessen, die
F het omgeven. T/reis choses éncroyables - zegt hü - pawmi les I "
choses ineroyables: le pur mécemisme des bêtes, Z’0béis­ j ^j V
V scmce passive et Zünfeoillibilité du pape. Dat is de h
. gave der profetie bij het genie. Meer dan honderd jaar, nadat `
. p J . de groote wüsgeer deze zaken opnoemt als boven alle andere l
_ in strijd met verstand en oordeel, zün dat de drie hoofdpunten
t _ geworden, waarom alle andere vragen zich bewegen en de _ t
t · vraagstukken, waarover juist de geweldigste strijd is ontbrand, V
j· E tusschen de voorvechters van den nieuwen en de hopelooze `
, à verdedigers van den ouden tüd. ·
j » Wü willen echter ook gaarne van `onze vijanden leeren en i
j .
ï_•
. ä
êg . A
’ j fi "·· 7.77 en Y _._r _4,,...,..._,r_,7,n..rn __,,_ ,7 ,__,. ..,,., _-. __,mi ir., . _l.iQ-,r,», fm , 7. l ,_