HomeExamen-dressuurPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

‘ 20
, ` jeugd en van de klassieke vorming, en nu hadden zü de beste t *" · _
l ._ gelegenheid, het vergif onschadelijk te maken en de zuurdeeg "
{ in­ gewone kinderpap te veranderen. De grootste voorbeelden _ ‘ . '
._ ­ van heldenmoed en beginselvastheid werden tot sieraden en _ s
i ' rhetorische tiraden gebruikt: de trotsche zucht naar vrijheid à Y
en onafhankelijkheid der Romeinsche burgers diende tot gram- g H
matische en stylistische uitstapjes, Horatius en Virgilius met _ H "
` hun levenswüsheid en blüden levenslust waren blinde heidenen, 1 . l _
bij wie zich reeds schemerend een voorgevoel van eentnade-
1 - rend christendom vertoonde. Deze werden dan ook, evenals H ·
het Hooglied en enkele andere deelen van het Oude Testament, `A
_ tot profetieen gestempeld. Hoofdzaak bleven echter historische i .
_ stüloefeningen, verzenfabrikatie, oefening in het Latün-spreken
. en zuiver formeele kunsten, die de jeugd niet machtig kon ‘ ` «
Worden, dan ten koste van zooveel inspanning en kwelling, ;`· 4 i" i
dat haar kracht noch tijd overbleef, om over den inhoud, de _
, kern van het gelezene, na te denken. Hierin leverden de J ezuïeten- 1
scholen inderdaad iets buitengewoons en zü wisten alles zoo
il _ netjes voor de vertooning op te sieren, dat juist hunne inrich­ p
· tingen het meest van alle werden bezocht. Ja, in het anti- g
l L roomsche Engeland, gelük heden ten dage in Amerika nog het
geval is, zenden de aanzienlüken hunne kinderen bij voorkeur - ‘
l Q naar de Jezuïeten-scholen. Maar de menschelüke geest laat zich · , ·
. ‘ ` niet dooden, en die oefening des geestes, hoezeer ook op uiter-
» Z lijkheden berekend, kan tot een tweesnijdend zwaard worden. H ‘ ­
. ç Zoo zijn dan ook de geweldigste strijders `der verlichting en de H
ç vreeselijkste vijanden van dit geestdoovende streven, ­- in de ws
i I, eerste plaats Voltaire ­-­ in deze scholen gevormd. - jv
Het eerste, wat de Jezuïeten zorgvuldig uit hunne opvoedings­ Y
. <.•
i W g i "
; · e . o ..., , _ •,. __