HomeExamen-dressuurPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

` j 19
A «- « ,,Gevoel, verbeelding, heldenmoed" zijn eigenschappen, die u
jl i niet alleen den dichter vormen, maar zonder welke niemand ,_
ej volkomen mensch is. Ongelukkig kan men de aanwezigheid
~ · dier eigenschappen niet door middel van een examen consta- A f
$ teeren en ik denk, dat het daaraan is toe te schrijven , dat ze *
‘ , A min of meer op den achtergrond worden geschoven. Hoe
· ` u meer de mensch zonder die eigenschappen voorkomt, hoe j E
i meer hij den trekpotmensch nadert. - Mocht deze stelling
4 . nog bewüs behoeven, men volge den loop der ziekte en men
zal aanhoudend ,,gevoel, verbeelding, heldenmoed" zien af- j
­ X" nemen in dezelfde mate , waarin de examens in aantal, de `
j programma’s in uitgebreidheid toenamen. Zorgvuldig hebben
j . dan ook zü , die den invloed van het onderwijs vreesden, zoo- ~
u « veel mogelijk gezorgd, dat het onderwijs vreemd bleef aan i
<' dat heerlijk drietal. . l
A" Na eeuwen van verdrukking des geestes onder kerkelük ge- j j
· j ' zag was het de vormende kracht der klassieke studiën, die ’ i
j ‘ de menschheid bevrijdde en tot zelfstandig denken bracht, die o j
- " ‘’Ai haar opvoedde met leeuwenmerg, die zegepraalde in de nieuwere
j wereldbeschouwing, en -op geestelijk en stoffelijk gebied een · i
_ j · eindelooze reeks voordeelen gaf. Met haar eigenaardig instinct j .
erkende de Hierdrchie in die studiën haar gevadrlvgjhsten wjdnd j
· j ‘. en het ijverig streven was dan ook daarheen gericht, dat de j
` zielenmoordende en zedenbedervende klassieken door de vrome
melk der kerkvaderen werden vervangen. , `
j g De Jezuïeten waren echter slim genoeg, van het rechtstreeksch i
· 1 X bestrijden van den tijdgeest af te zien; zij vonden een voortref- J . ‘ j U;
X felijk redmiddel, waardoor zü den vüand in den rug konden j
j _ aanvallen. Zü maakten zich meester van het onderwijs der
`{ ; u _ . j