HomeExamen-dressuurPagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

18
. Vrije ontwikkeling , vrije studie met gepaste leiding is eene i i i` ir
onmogelijkheid, waar het grooter aantal examens de waarde tl
van den mensch heet te bepalen.
Maar ik hoor vreeselijke bezwaren opsommen! Hoe komen $ i `
we aan benoemingen, hoe dwingen we het peil der kennis
naar een hooger punt? A . '
De benoemingen mogen plaats hebben zooals thans veelal, I g
door protectie , en ten einde die protectie niet te zeer woede, .
neen minder woede dan thans, `voere men het stelsel van i
ccmtröle in, dat dwingt tot plichtsbetrachting en ontslaat bij t ¥__
ongeschiktheid. Laat ons toch de eerste 25 jaar van het leven " I.
ons vrij ontwikkelen, als de contröle , die de vrüheid beperkt ` .
ons eerst na de *25 komt overvallen , hebben we verstand ge-
. noeg opgedaan om onder de wet vrij te zijn , om te zorgen, . V
dat de drang en beperking ons niet hinderen, -­ want de gt,
wetten zün alleen voor de dwazen en de boozen- de anderen
doen hun plicht zonder, zoo goed als onder de wet. De negen- "
` tiende eeuw heeft de pasgeboren kinderen de vrüheid gegeven , i A
_ ze heeft de zuigelingen bevrijd uit de knellende banden, waarin ‘ Ni
· de bakergeest van vroeger eeuwen het lichaam , ook reeds ‘
dat van den zuigeling, gevangen hield. Is het alleen geschied ‘ i
om den geest in nog knellender banden te slaan? Of zou 1
de tijd niet verre zün, waarin we terugkeerden tot de natuur, `
lb en haar eerste les volgden: wel leiding, maar geen dwang.
` Tmsybutus heeft ons de begrafenis van den laatsten ,,trek­ __
i p0tmensch" geschilderd ­ de dag is nog verre - het ge- '
1 slacht is nog verre van uitgestorven en hoe langer hoe minder i of `
i wordt de kans, dat we den tijd zullen beleven, waarop die ‘ _ J
groote uitvaart met dankbaarheid zal gevierd worden. ‘
x
4 ‘ Is' A h
i f