HomeExamen-dressuurPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

1 _ ,' ­ ` · I Y ·. ,‘ _ `. ` _ · 4 . g ~. Y V sx
16 .· g
denkt ze nog aan de schrikbeelden, die ze haar voortooverde. ·
Zoo is dan ook maar voor weinigen, voor zeer weinigen het
examen een onderzoek naar de bekwaamheid en geschiktheid, `I ; `
I een vriendschappelük gesprek, waarbij blüken zal of men zijn A ` ·
tüd goed heeft weten te besteden om opgevoed en opgeleid _
te worden; maar de studie is een benauwende bezigheid, ` i h
. een drukkende last, eene kwelling waaraan men niet kan _, , _
ontloopen, omdat ’t noodig is voor ’t examen. g
« Voor ’i examen offert men zün tijd en zün geld op, voor
u ’i examen maakt men visites en complimenten, ook waar men ‘ ‘
er geen lust in heeft; voor het examen offert de geheele familie 4 juf ·
zich op, want de goede uitslag is de gouden sleutel voor hèt ,
rijk der toekomst!
Arme bedrogene! `
` Zal inderdaad dat diploma u den weg banen tot eene eer- ­
volle betrekking - zult gij daardoor iets voorhebben op Z · e
anderen? Of zal er niet voor enkelen de mogelükheid zijn, I
zonder volhardende studie een of ander diploma machtig te
worden? Zal die eervolle betrekking niet veeleer aan den · ""
gunsteling dan aan den volhardenden arbeider worden ge- ·
geven? Of hebben zij, die betrekkingen uitdeelen of over de ~ i
toewijzing beschikken, ook examens daarvoor afgelegd? ls niet
dikwijls de meest invloedrijke persoon een man vreemd aan j, g
alle examens? Zou geld en familiebetrekking niet duizendmaal _
meer uitwerken dan alle examens van de wereld? Waar is '
éen vak, waarbü het tegendeel blijkt? «
v Bij de examens blijkt de geschiktheid natuurlijk niet! Uit. ` u
den uitslag van een examen kan men moeielijk besluiten tot l
de bekwaamheid van den candidaat. Maar indien het al mo-