HomeExamen-dressuurPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

1, , . _ ; X , ­ hy , s `,.­ ~ . N ;· { ·. ;;_ ’f‘T1"*_‘""""”ff“j""'*
‘ l V g . ‘» A I . ‘ j K
y _, E matig op te wekken. Reeds in de oudste tüden had men examens E)
_ voor velerlei betrekkingen gehad, ook premiën uitgereikt onder _ A
i den naam van ,,beurzon" voor de meest verdienstelüke leer- _
i ' lingen, gelük dit ook in Engeland sedert eeuwen geschiedt en dh
‘i nog jaarlüks toeneemt. Een algemeen middel dacht men in ·
l ~ ; de examens te vinden, men heeft het examenstelsel ingevoerd V
’ en men heeft alleen misgetast in het middel; te erger mis- V [
j getast naarmate het aantal toenam en daarmede de moeielijkheid
i om geschikte examinatoren te vinden.
l We kunnen ons nu niet meer vereenigen met het privilegie,
waarvan de gilden de incarnatie waren, maar de examens der ze ..
i- _ u gilden -- hoezeer ook ontheiligd door listen en streken, die _ l
" zelfs onzen tüd tot eer zouden verstrekt hebben - de examens
der gilden hadden in elk geval dit voor, dat men inderdaad
l ` onderzocht of de patiënt geschikt was voor het werk, dat hij
á op zich nam; ·- hoezeer het af te keuren is, dat naar ontwik-
L , _ _ keling niet werd gevraagd. nl
° Den hoedenmaker liet men een hoed, den laarzenmaker een i
laars maken, en konden zij de moeielijkste zaken verrichten, ~~ V.
T dan veronderstelde men, dat zü ook de gemakkelijkste zouden
° kennen. Thans ­ de kwestie der ontwikkeling voor een
U oogenblik daargelaten - is geschiktheid geheel op den achter-
Ai p grond geschoven, en het is een zeer gewaagde gevolgtrekking,
ix ll i uit de gemakkelükheid waarmede een candidaat in de letteren H
i 1 een plaats uit Homerus verklaart, te besluiten tot zijn ge- ‘
Q ; schiktheid en tact om aan kleine jongens het onderscheid
L V _ duidelük te maken tusschen datief en accusatief of tusschen ' Ml _
« T een stadhouder en een koning, en bij de grooteren te zorgen, · {
s dat hun lectuur een gunstigen invloed uitoefent op de vorming
jï ë -
l l [
l jy ‘ '
. ‘ ____ gggr ;g;_;_, .A_‘ te ,,.,4 ..,.. M _·_i ..,.o rn. . . . " i W-------