HomeExamen-dressuurPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

_e.-en., I. ,__,.,.T,,., _ ._.r .,. ' in r ( ` v___, .7 J . U ­ V _ .. . .... · ­#‘· . .; - ·‘ "` af; f
. ‘ te herstellen ‘). Burgemeester en rtachtwacht zün op ’t oogenblik · _, " ‘
nog zoowat de eenige betrekkingen, waartoe men zonder là {
, j i examen kan benoemd worden en het komt me voor, dat dit
·· overweging verdient. _4 , ‘ `
_ Het is dus uitgemaakt, dat in Nederland die paarden het i j A
· meeste waard zün, die de meeste prijzen hebben gewonnen. ` j
· Of het goede werkpaarden zijn, of ze een goed figuur maken ‘ i
I voor een statiekoets, of ze sierlijk en bevallig met hun ruiter *
1 voortstuiven tusschen den ,,beau monde" op een zonnigen
` zondagmiddag in het Bosch of in de Maliebaan, of zemet ·
A ‘ vasten tred en zonder kuren de schoone amazone dragen en _T f
desnoods op den rand der afgronden zouden gaan, zonder
' éen valschen tred, - daarnaar wordt niet gevraagd. De ·
vraag is alleen of ze, hetzij door zweepslagen of door een ,·
.. _l ` beukenoot onder den zadel, of door woedende kreten aan- j_
_ gevuurd desnoods in de meest onooglüke houding voorthol- {
lende, zonder stilstaan het einddoel bereiken, het liefst voor · .
éen der andere paarden. ’
---‘·*·- In ons land willen sommigen een harddraverü op schaatsen, ,
op zijn Friesch: om het hardst; anderen, op zijn Amsterdamsch:
, om het mooist. ·
Toen men in het begin dezer eeuw de noodzakelijkheid
inzag, het peil van kennis te verhoogen, meende men een
._ á middel noodig te hebben, om den lust tot de studie kunst- _
ä _. ‘) De geestige schrijver van ,,l/lijn bezoek aan Bismarck, door Jochem °
m;_ van Ondere,” zegt dan ook, als ik mü wel herinner: ,,Gedurende een ‘
V groot gedeelte van het jaar is Nederland in twee partijen verdeeld (-• 1k . j
zou t zeggen, anders wel in honderd) ­- de partij, die examineert, en de
partij, die geexammeerd wordt." W
( _ ‘_ j