HomeExamen-dressuurPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

' A E i E A · l " ’ n ­T`7"'il"TTi""g"`""' Y‘Y` "" `r'
pj Y · 12
r wel niet van Athene op Sparta, maar van de kostschool op . ‘
_ , de hoogere burgerschool over.
X Een uitweg was er nog voor hen, die drillen wilden of , i t
i gedrild wilden zün: de posterijen. Voor dertig jaar kon men "
" een directeur hebben, die veertien dagen lang zocht naar de i .
i T stukken van het vijfde kwartaal en werd men ,,voor de poste- ‘
J rijen" aangewezen, als men voor alle andere examens te licht ·
_ j werd bevonden, dus geen eigenlük renpaard was. Maar ook I
i hier kwam verandering en nog altijd is hier de gelegenheid
; ‘ voor een enkel jaarlijksch feest, waarbij de wedrennen van `
i gi ouds herdacht werden. ^ 4
iv ï_ De tüd is misschien niet verre, waarop we de examens der
4 hoogere burgerscholen kunnen gaan beoordeelen. Voorloopig V
Q zün we steeds getuige geweest van een streven, om ze hoe
A langer hoe meer ,,natuurlijk, degelijk en eenvoudig" te ma- « .<
, ken - ze te laten gelüken op een onderzoek minder naar
· de mate van kennis, dan wel naar de mate van ontwik-
i i keling der leerlingen. Is men ’t niet eens over de wüze,
L N waarop die ontwikkeling moet worden verkregen, we zien ···‘*t
z ’t oogenblik meer en meer naderen, dat ieder zal inzien
E , ' · aan welke zijde men de zaak ’t best beschouwde; is men niet «
altüd even juist in de wüze van onderzoek, ’t mag aan en-
·, _ kelen worden toegeschreven, die hun eigen stokpaardje zoeken
l L af te draven en hun doel voorbijhollen, terwijl ze beter deden ·_ á
j te luisteren.
, ' Maar verder is er zeker éen verschijnsel, dat ons met ernstige
iv I bezorgdheid vervult voor de toekomst van het jeugdig Neder- _ ”_;_
g i ~ · land en dat is de steeds toenemende eXamen­woede, die het i
j _ oude pompsysteem in minder dan geen tüd in ons land dreigt