HomeExamen-dressuurPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

‘> o ' 5QQQ
C ‘ Z ’*i
l . ‘à,ï gi
`“‘YI aan de behoefte van hun hart om aan ieder inwoner van
i Nederland, onverschillig of Mesjeu Q. X. kende of niet, ig ’
jf mede te deelen, dat hü hoogst voldaan was over de wüze,
` waarop de Heer Q. X. Directeur der .... ’s adver-
verteerders zoon voor Breda, Delft of ’tNieuwediep had klaar- ‘
` F gemaakt. Was het heel mooi, dan kreeg ook de ,,echtgenoote" =
·_ soms ,,de directrice" een pluimpje voor haar ,,liefderüke en ·
" moederlüke (!) verzorging" waardoor allicht een of ander ,,moe­ j
- derszoontje" met meer gerustheid aan de ,,goede zorgen? van
H Monsieur Q. X. werd toevertrouwd. . · Y· I
M' Men had zijn Frombergs, zijn bekende pikeurs, wier paarden _`
altyd den prüs wonnen en die een reputatie hadden in den
lande, omdat ,,zijn jongens er altijd kwamen" of omdat er §
p ,,haast nooit een van droop", en men had zün Sporting Gazette
_ _ in den vorm van het ,,Jaarboekje" en ,,Neptunus", waarin .
p . nauwkeurig werden opgegeven de namen der pikeurs en de ` Qf
ii nommers door de renners behaald , zoowel door de prijswin- l
ners als de anderen. X `
H " Hoe goed dat alles hielp toonde jaren lang een onzer meest
gevierde humoristen aan, door in de Sporting Gazette een jï
g klein overzichtje te geven van de kromme sprongen en strui­ i
, kelingen der harddravers. ’t Was, zonder beeldspraak gespro­ {
• ken, haast onbegrijpelijk, hoe jongelui na jaren van gezette ,
dress .... studie wil ik zeggen, zulke domheden konden na- ,
s vertellen. Het werd hoe langer hoe erger en - gelukkig er
kwam verandering. De militaire academie en de polytechni­ i
g sche sch0ol_werden zoo goed als onbereikbaar voor hen, die
« . geen hoogere burgerschool hadden bezocht; het examen voor ‘ v
[ ’t ',,Wachtschip" werd verzwaard en zoo ging de hegemonie p
l ` l
¤ §· ë
ij ‘· ’ if