HomeExamen-dressuurPagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 33.14 MB

e W 7 . ... .. .. .. . C. >_‘ _ { j_ , . 4
V . A j _‘ ‘ _ >·4l · ‘A
8 j
l .
P. Waarom staan er nooit dergelijke advertentiën in de courant ` i x .
van Hoogere Burgerscholen, van de Polytechnische school, _
E van Gymnasiën en Universiteiten? M. r
{ ‘ Waarom is dat juist van Kostscholen en wel speciaal van 1
‘ Drilscholen? . . v _
· ' Heeft men ooit voor Noorthey zulk een solo op de Turksche _ '
trom gespeeld? . , J 4
Wat nu de llchamelvgke behandeling of mishandeling op de {
‘ kostscholen aangaat , daarin is veel verbetering gekomen. De
tafel is goed, ja dikwüls zeev goed, dat kon vroeger bezwaar- `
lijk van vele kostscholen gezegd worden; mochten er hier of vvv
‘ daar eens een paar klappen worden uitgedeeld, de noodzake-
lükheid daarvan is steeds gebleken. Lievelingen, die thuis ·
niet leeren en niet te regeeren zün, worden tot een getal van
20, 30 ja van 50 wellicht büeengebracht, en nuverlangt men, 4
lj P dat daar met zachte middelen zal uitgewerkt worden, wat E , l
papa en mama met geen enkel middel vermochten. Ik ben ;
zeer sterk legen lichamelüke straffen, maar ik heb er mü aan . ‘ i
_ het Instituut van den Luit.-Adm. Van Kinsbergen te Elburg J _ -‘?~
(1860-62) niet altijd van kunnen onthouden. Trouwens het ` `
· W l thans levende jongere geslacht kan zich geen denkbeeld ma- l
‘ ken van de wijze, waarop op de kostscholen door de leerlin- ‘ `
_ j gen met jongere onderwijzers en door oudere onderwüzers W
. imet de leerlingen werd omgesprongen. , j
Veel belangrüker dan dat alles is echter de ,,leerwüze", die 4
op de leerlingen wordt toegepast en waardoor de schitterende
` resultaten worden verkregen, waarvoor ouders en voogden
j ‘ zich gedrongen gevoelen openlük in de courant hun dank- t ,
j. _ baarheid te betuigen. _ l
W · _r___,_____«,.,n4-,..in_..;.._;.e._.__~..' .... U . ~ ~·