HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 947.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

T y
5
` aan al de eischen voldoet, welke tegenwoordig gevorderd
g ` worden, -­­ om zelfs onze overzeesohe bezittingen tegen
oorlogsgevaar te beschermen. ­- Er zullen drie à vier jaren
` moeten verloopen eer dat wonder in de wereld gebracht
zal worden. Treedt gedurende dien tijd de tegen-
. vvoordige Minister af, dan wordt hij bedankt voor
zijn goede diensten en gaat naar huis met een ruim
jaarlijksch pensioen. Het schip wordt dan op de persoonlijke
vemm5w00rdeZç)`kheid van dien Minister gebouwd, wat wil H
men nog meer? Ook heeft hij zich met of zonder opzet
populair gemaakt door het bevoordeelen der particuliere
industrie, en het bijna geheel opheffen van ’s Ptijkswerf te
[ Amsterdam.- Nu hebben eenige weinige booze liberalen in
{Q de Tweede Kamer den twijfel durven opperen , of onze par-
*6 ticuliere werven wel in staat zijn zoodanig vechtschip te _
7 leveren. Wij sluiten ons geheel aan bij die geachte twijfelaars j
` en meenen, dat, hoe gaarne wij ’s Lands geldiaan Neder-
i landsche industrieelen gunnen, bij deze gelegenheid
het populariteitsbejag van een Minister had moeten wijken
- op gevaar af van zijn portefeuille te verliezen -voor _
ï het welbegrepen belang van den Staat.
_ j Een Minister van Marine of van Oorlog moet in Nederland _
j niet optreden met den wensch om zoo lang mogelijk de J
X portefeuille en het daaraan verbonden gezag te behouden.
Hij moet met andere woorden niet naar de oogen zien
i der Kamerleden. Behoudens zeer te waardeeren uitzon-
i deringen, kunnen Kamerleden allerlei redenen hebben, i
jj om ’t een of ander in hun persoonlük belang, of
‘* in dat hunner familiebetrekkingen, van een Minister te
· eischen. Hoeveel particuliere belangen zijn er misschien t
reeds gebaat geworden door het aannemen van het be-
ginsel, om zooveel mogelijk alles door particuliere werven
*’ Y
l
l l