HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 907.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

l T
j 4
Terwijl een arme ambtenaar, die eenige guldens uit
’s Lands kas ontvreemdt of verduistert, om voor vrouw g
A en kinderen brood te koopen, voor ettelijke jaren in
de gevangenis wordt opgesloten, ziet men een individu, u
door een of andere politieke partij op het kussen gebracht
om naar den zin dier partü als Minister te handelen, in
naam des Konings daden verrichten, waardoor duizende _,
menschenlevens en millioenen uit ’s Lands kas worden
opgeofferd! En zoodanig individu, daarna aftredende, wordt
bedankt voor zijn bewezen diensten, krijgt een hoog
pensioen uit de schatkistll en te eeniger tijd nog konink-
lijke onderscheidingen op den hoop toe. ­­­ Wij beleven {
het helaas! maar begrüpen kunnen wij het niet, en wij
zullen voorzeker, als verduisterd in ons verstand en oordeel, li
moeten bukken voor het beter rechtsgevoel en het beter Q.
­ begrip van rechtvaardigheid van het groot aantal rechts- g
geleerden, die als volksvertegenwoordigers het beter moeten
weten wat recht is, dan eenvoudige lieden, die nooit op Q
eene universiteit gestudeerd hebben. Anders zouden die {
v rechtsgeleerde kamerleden geen 34 jaren lang hebben g
berust in die wet op de ministerieele verantwoordelü/cheid, `V
j die, naar ons weinig beschaafd oordeel, zoovele onvemnt­ - »
T woordeläke daden straffeloos heeft doen doorgaan , ­- waar-
l door van lieverlede ons bestaan als onafhankelijk koloniale
mogendheid te gronde wordt gericht.
Q In dezen gedachtengang zwevende, na het lezen der
bewuste brochure, lazen wij in het Vaderland de debatten L
l in de Tweede Kamer gehouden, - waarin op nieuw eenige
millioenen uit de schatkist worden toegezegd aan een L
· Minister, die op zijne rninisterieele persoonlijke ver- A
‘ dntwoordelülcheid, met dat geld onze Marine zal voorzien
van één zoogenaamd groot gepantserd oorlogsschip, dat
l
l
i
l