HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 849.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

T
MMN^NwNWwMNNW. Vvvvv uw VVVVVVV Ww, A
l . e
E Bij de Gebr. J. 8; H.-`VAN LANoENHu1JsmN alhier is
onlangs uitgegeven de brochure: <<Eene merkwaardige ·
‘ ` Piegeeringsbenoeming getoetst aan de .eischen der recht-
§ vaardigheid, enz. enz. Sursum corda. V
· » _ Een ieder die zich de moeite wil geven die belangrijke
brochure te lezen, zal met ons moeten erkennen, dat
g zoowel de herinneringen aan feiten daarin vermeld, als A
de schromelijke gevolgen voor ‘· Nederland en Indië,
­·g~« veroorzaakt door het onverantwoordelijk vertrouwen
der meerderheid van de Tweede Kamer in een Minister
van Koloniën, die « ex abrupto, zonder voorbereiding, te
« ongelegener ure met overhaasting den rampzaligen oorlog
ï « op Atjeh heeft ondernomen - en zich voor die « onbe-
, « zonnen handeling heeft verantwoordelijk gesteld, ook
j « voor alle daden van den toenmaligen Landvoogd>> *); in
een woord, dat al het geschrevene in deze belangrijke
w brochure berust op de zuivere, niet weg te cijferen waarheid! ‘
l Maar dan mogen wij ook de vraag stellen: wat betee-
g‘ kent toch eigenlijk de wet op de ministerieele verant-
l woordelijkheid van 22 April 1855, Staatsblad n° 33‘? ·
’ Bestaat die wet om elken Minister V<< carte blanohe» te ·
A j geven voor alles wat· hij door tijdelijk partijbelang of
­ onbezonnenheid goed zal vinden te doen, onder den
u j dekmantel van het Koninklijk gezag?
l W ") ‘Zie bl. 43 der Brochure Sursum corda.
Y e
li .
" l · deee e M?