HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 862.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

. tl
«l· `
j ‘ ii
¥ v De Hemel geve het, dat onze tegenwoordige Ministers
in alles zullen toonen die zedelijke hoedanigheden te
‘ L bezitten en in praktijk mogen brengen.
; `
Wij hebben opzettelijk niet willen gewagen over den
l onlangs door onze wapenen, helaas zoo bitter geleden
nederlaag op Atjeh, niettegenstaande onze brave troepen
met oud­hollandscl1e dapperheid en doodsverachting hebben
, gestreden, - maar meenen toch te moeten vragen, of het
i geen zaak is - met den meesten spoed, al kost het millioenen
schats ­- maatregelen te beramen en ten uitvoer te
brengen om die nederlaag glansrijk te wreken en het ‘
prestige onzer wapenen te herstellen.
’ Wij herinneren ons de woorden nog van wijlen den
j bekwamen Gouverneur van Sumatra’s Westkust, den 4 .
dapperen Generaal MICHIELS, met wien wij de eer . ii
hadden zeer bevriend te zijn:
« Indien wij hier op Sumatra van den vijand een klap
« krijgen en we beantwoorden dien klap niet onmid-
l adellijk met hem er drie toe te dienen, dan zou ik
<<vreezen dat wij spoedig genoodzaakt zouden zijn onze
` « biezen te pakken » ­ m. a. w. « heen te gaan.>> ` ;
i __ Een klap, en een geduchte, hebben wij nu gekregen,
en in plaats van alles in beweging te stellen om de eer
, onzer wapenen te herstellen, wordt er slechts drieàvier
millioen aan een minister toevertrouwd om ...... ja,
` om de marine binnen 4 jaren met een groot pantsersohip
te versterkenl!
· O tempora, O moresl
E 16 October 1889. ,.
,
Sw
, . ­ ti
. tt