HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 916.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

10 ` ‘
blijven om goed geregeerd te worden? - Wij betwijfelen ;
het zeer en gelooven dat zelfs de hoogste staatsbetrek-
kingen, evenals de geringsten, aan het strafrecht moeten ­
onderworpen zijn, d. w. z.` volgens eene wet behooren `
geoordeeld of veroordeeld te worden.
Zoolang de ministerieele verantwoordelijkheid niet in - V
dien zin geregeld wordt, moet in Nederland de Volks-
vertegenwoordiging het recht hebben en behouden om
een Minister over een of andere benoeming te interpel­ i
leeren, zonder daarom zich schuldig te maken aan ’t geen i
de Kiesvereeniging << Vaderland en Koning» zou noemen
«ondermijning van het Koninklijk gezag ». Dat Koninklijk
gezag en de rechten der kroon zullen dan alleen geband-
haafd kunnen worden, wanneer Ministers niet langer de i
vrijheid behouden om, hetzij door partijbelang, door ,
dweepzucht of halve krankzinnigheid, het belang van V
Nederland afbreuk te doen.
Daarom moet de Volksvertegenwoordiging steeds zijn
en blijven de veiligheidsklep op den politieken stoom-
ketel, waardoor te lang opgekropte ontevredenheid der V
' natie over regeeringsdaden of ­verzuimen wordt bezvvoren.
Van eene Volksvertegenwoordiging heeft eene parlemen­ `
taire monarchie in ons land niets te vreezen, mits men i _
vooralsnog niet het algemeen stemrecht invoere. V
Geheel anders is het gesteld met de raadslieden der ,
p` kroon, want tegen de groote verbittering der natie over
l V V regeeringsdaden, op eigen belang of portefeuille­liefde he- `
, rustende, bestaat geen politieke veiligheidsklep. Op de
Ministers dus komt het meer bepaaldelük aan, op hun
j takt, op«­ hun gevoel van eigenwaarde, op hun staat- V
kundige kennis, om zoowel de vrede als de welvaart in V
i ons vaderland en in Oost- en West-Indië te behouden.
l _ r