HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

Fïïïïïzu-.·­`_ Y - - Y Y · YYYY ""*""'"'”""""“"'·T"'·'“ *'*~*·•‘····­~v•=·» ­-¤==1ï'ï'YIF$T¥3?'iT? .¤
. I r
i. r

l 9
dan is het geoorloofd er aan` te twijfelen of eene zeclelülce *
j verantwoording van een Minister, een voldoende waarborg
‘ is tegen misbruik maken van ’s Konings gezag. Dit
[3 koninklijk gezag, waarmede de Ministers tijdelijk bekleed
X .. _· Sl
zijn, kan alleen hoog gehouden worden door bew1nds­
is . . .. ­­ ,
§ ‘ heden, die noch door persoonlylc, noch door partybelang · E
j geleid worden in het benoemen van personen tot staats-
j betrekkingen. Zij moeten mannen zijn die voor de eer
van hun naam zelfs hun leven veil hebben.
i . ­ a
Door de in de wereld steedstoenemendebegrippen van
democratischen en van socialistischen aard, zal het mogelijk
worden, dat eenmaal ook in Nederland, mannen als
Ministers zullen optreden, die geheel onbekwaam om
l ’s Lands zaken te behartigen, slechts de portefeuille aan-
jl, nemen om hun eigen belang of dat hunner vrienden te j
l bevorderen. Zal dan ook de zedelülce ministerieele verant-
I
, woordelhkheid een voldoende waarborg voor Nederland l
i --- i
l j
<<Buitenz0rg te vreezen, toen de verbittering der inlanders zich allengs j
l «o enbaarde in een landstreek, renzende aan het land van Tomas. Met ;
j P Q J ,
ä « den meesten spoed werd daarop al het mogelijke van hoogerhand
l «voorbereid, om die verbittering te kunnen wijten aan Jhr. DE STURLER, _ j
- « eigenaar van Tjomas. De bevolking werd door allerlei middelen tegen 4
i « hun landheer opgeruid, hetgeen niet gemakkelijk was, aangezien hij,
, << DE STURLER, door zijn volk reeds 30 jaren lang geëerd en bemind was ,
l «gebleven.
« Een paar jarenlater moest de opstand op Bantam onmiddellijk worden
« toegeschreven aan godsdienstdweeperijl Het kwam in beide treurige A
5 << gevallen er slechts op aan, om Nederland niet te doen vermoeden de jl
«ware reden van de verbittering op Java, namelijk de onbekwaamheid l
Q . << van een Minister en het gebrek aan staatkundig beleid, dat deze deelde ..
f' « met den Gouverneur-Generaal in het scheppen van bestuursmaatregelen,
j << welke den Javaan tot wanhoop hadden gebracht. >>
· , Beide afgetreden hooge staatsambtenaren genieten nu een aanzienlijk
.. pensioen en zullen wel voor hunne vele goede diensten aan den Lande
j bewezen, al bleek die zienswijze van oudgasten de ware te zijn, zich
* in de algemeene hoogachting der natie blijven verheugen.
->