HomeIets over de ministerieele verantwoordelijkheid in NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 925.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 11.30 MB

. 8 . `
j Lid van de Eerste Kamer zoo grooten invloed toe te kennen,
noch om de waardigheid der Marine opzettelülc te hebben
opgeofferd. Wij oordeelen slechts naar feitenen wenschen ·
I niets liever dan te vernemen, dat Mr. VAN nis PUTTE
de eenig mogelüke bekwame man was om als President
I dezer militaire commissie op te treden in den tegen-
woordigen tijd.
Terugkomende op de ministerieele verantwoordelijkheid, ä
zij het ons geoorloofd er op te wijzen, hoe, eenige weinige
jaren geleden, een Minister van Koloniën zich verant-
woordelü/c stelde voor de benoeming van iemand tot lid
p van den Raad in Indië, eene benoeming die groote ver-
l bittering verwekte in geheel de beschaafde wereld. Want
diezelfde persoon had , als Gouverneur van Atjeh optredende,
p toen het heilloos besluit was genomen aldaar het civiel
j Bestuur in te voeren, door zijn onbekwaamheid en l
` persoonlijken haat jegens den militair in ’t algemeen,
ons dapper Indisch Leger sehandelijk gedemoraliseerd. l
, De gevolgen van die invoering van het civiel Bestuur en van
l het onstaatkundig en antistrategisch coneentratie­stelsel zijn
L, helaas nog niet te overzien, en worden, hoewel men later
het militair gezag weder invoerde, nog dagelijks al te bitter l
op Atjeh gevoeld. In dien garnizoensdienst van een gecon­ ‘
l - centreerde_ stelling moest dan ook de arme soldaat '
l spoedig aan de berri­herri worden blootgesteld. Wanneer i
l men dan hierbij voegt de benoeming van den vorigen ,
l Gouverneur­Generaal en men zich de zaak Tjomas en
i het verwaarloozen der belangen van den inlander op .
Java, bepaaldelijk op Bantam, voor den geest brengt, *) u
L *) Van zeer betrouwbare zijde ontvingen wij uit Indië, ruim één jaar I
geleden, een woord over de zienswijze van vele oudgasten, aldus luidende:
<<De kiemen van een algemeenen opstand der Javanen begon men op ,
~«»
l .