HomeOns belastingstelselPagina 9

JPEG (Deze pagina), 952.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

-­­­­­­­- - r - ~-· --·--­­­-­-­-­ï-

7
landsche Staatscourant wat de opbrengst betreft te aan-
schouwen wordt gegeven. lmmers daaruit kan blijken, 1
dat, behalve directe en indirecte belastingen, accijnsen en
invoerrechten, nog verschillende heffingen bestaan, die ook J
met belastingen kunnen worden gelijkgesteld en op de ‘
Natie drukken.
` Maar dan dient ook gelet te worden op de middelen, · ,
die zijn afgeschaft en daaruit stof te putten, om in her-
innering te brengen, waarom niet meer de Bijksaccijnsen
worden geheven op de levensbehoeften, die vooral de · ,
l lagere standen drukten, zooals het gemaal, de brand- l
stoffen , het varkens- en het schapenvleesch, en dat sedert ,
de afschaffing der plaatselüke accijnsen ook geene ver-
hooging door gemeente-opcenten bestaat op eenige Rijks-
accijns, ook van verbruiksvoorwerpen die tot de weelde
behooren, waardoor de Natie in haar geheel is ontlast Q
___ ` en door de opheffing der plaatselijke tolliniën een onbe- l
lemmerd verkeer is ontstaan, zoodat zoowel vreemdelingen
en bezoekers als militairen en gevangenen niets in de · °
plaatselijke lasten bijdragen. l
Waarom dan juist afschaffing van accijnsen? een be- ä
lasting die ’t gemakkelijkst wordt gedragen en als ze op ­
vele verbruiksvoorwerpen zijn gelegen, weinig kosten
voor invordering vereischen? 1
De accijnsen, die thans geheven worden, zijn ’t minst ä
bezwarend of drukkend voor de mindere standen. Het
lid der Tweede Kamer, dat aan het hoofd staat van het
Algemeen VVerklieden-Verbond heeft in een openbare ,
`_ bijeenkomst verklaard, dat een gewoon werkman daarin il
ongevoelig, omdat de accijns in de kostprijs verborgen
ligt, jdctrlü/cs niet meer dan dertig gulden betaalt, waarvan.
J g voor verbruikt gedistilleerd. Vroeger werd zulk een ·
_ bedrag in de afgeschafte aocijnsen op het brood en de
­, ­ brandstof`fen berekend en betaald. ’t Is dan ook opmerkelijk
rl l