HomeOns belastingstelselPagina 7

JPEG (Deze pagina), 972.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

Y 5
middelen in den regel afwisselend deden blijken, meer
aan de wisselvallige omstandigheden der tijden, dan wel
aan de wetten, die de hefüng en invordering onvoldoende
hadden geregeld.
I i Langs dezen weg en in het tijdsverloop van bijna een 4
halve eeuw is ons belcostingstclsel niet stelselmatig herzien,
maar naar tij den en omstandigheden, in verband met partij- j
belang op staatkundig gebied, niettegenstaande veelvul-
_ dige klachten en afwisselend regeeringsbeleid in een toe- ~
stand gebracht, die ernstige herziening en grondige regeling
vereischt in verband met het belang der Natie, en dus
ook in het onafscheidelijk en vaak uit het oog verloren
verband, dat bestaat tusschen de heffingen voor het Rijk .
en voor de gemeenten, omdat toch alles afhangt van de ·
draagkracht der belastingschuldigen en de opbrengst voort-
I komt uit dezelfde beurzen.
"" Zoo is daarin dan ook opnieuw de waarheid van het
aangehaalde Fransche spreekwoord bevestigd; want tal-
rijk en herhaaldelijk waren de klachten over ons belas- ‘
`tingstelsel, scherp en onmeedoogend de critiek ook
in ’s lands vergaderzaal; maar het bleek hoogst zeld-
zaam en ten slotte in het geheel niet, dat die klagers en
die berispers, wat toch redelijkheidshalve zoo moest zijn,
het zelf niet beter wisten, immers een plan of ontwerp
van grondige herziening van ons belastingstelsel zag het
‘ licht niet. Evenwel nu in Mei 1889 is ingediend een voor-
stel van vijf led.en der Tweede Kamer van de Staten-
Generaal, dat de strekking heeft tot afschaffing van be-
"` lastingen tegen invoering van een inkomstenbelasting.
r Onpartijdig beoordeeld: eene proeve van de vrijzinnige
staatkundige richting, uit de linkerzijde van de Tweede
T Kamer, om de eer der liberalen te redderi tegenover de
i vertraging in dat gewichtig deel der regeeringstaak, die
‘ sedert een jaar rust op een Ministerie uit de rechterzijde.