HomeOns belastingstelselPagina 6

JPEG (Deze pagina), 957.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

de
ll
taalt), terwijl bovendien de gemeenten de bevoegdheid
verkregen. om nog gemeenteopcenten te heffen van die
belasting en van de grondbelasting op de gebouwde en
ongebouwde eigendommen. Derhalve werden door de af- ,· {
schaffing der plaatselijke accijnsen ontlast de verbruikers
ii van brood, vleesch, brandstoffen, wijn en gedistilleerd
·‘ en alleen belast, die onder het bereik der Wet op de
personeele belasting van *1832 vielen met de verbruikers
van gedistilleerd, waarvan de Rijksaccijns werd verhoogd. `
De Rijksbelastingwet op het personeel van 1832 werd niet
j. herzien, ofschoon toch de weelde niet werd getroffen,
· toen het houden van eigen paarden werd afgeschaft en·
. het gebruik der spoor- en tramwegen dat der rijtuigen
· en andere vervoermiddelen deed verminderen; terwijl
" ook de haardsteden, deu1·en en vensters, door de veranderde
en verbeterde wijze van bouwen, van verwarmen en .,,,
verlichting, niet worden aangeslagen naar de gewijzigde
eischen van den tijd; dienst- en werkbodenbelasting
· bovendien strekte ten nadeele van het daarvoor beschik-
_ baar personeel van handenarbeid, zoodat ten slotte in menig
1 opzicht de voorschriften der wet eene grondige herziening
dringend vereischt, vooral wat de controle op aangifte en
schattingen betreft.
Juist in verband met partijbelang, niet altijd over-
eenkomstig deugdelijk beproefde Staathuishoudkundige ,
j beginselen werden afgeschaft het dagbladzegel, de scheep-
j vaartrechten, en alleen in het belang derlagere standen
l‘_ de accijnsen op het gemaal en op de brandstoffen; de ,,­
? tarieven van de invoerrechten herzien naar het begi.nsel
der waarde en niet van het gewicht. En als het maan-
delijksche overzicht van de opbrengst der ’s Rijks mid- +
ri delen slechts aan het einde des jaars eene voor ’s Rijks j
, schatkist voordeelige uitkomst deed blijken, men was _ «J·
tevreden en men weet voor- of nadeel, dat de verschillende
.i .
l
ia. - .._. uw e . rw- ._,, M ., ....