HomeOns belastingstelselPagina 4

JPEG (Deze pagina), 889.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

V 2 .
ä Juli 1821 de grondslagen van belastingen had vastgesteld
_ en het verband tusschen die voor het Rijk en de ge-
meente had in acht genomen en geregeld, - die orga-
nieke wet is nooit herzien, veranderd of verbeterd, maar
wel, ofschoon niet ingetrokken of afgeschaft, toch door «
M latere bijzondere wetten als niet meer geldig of als niet
, bestaande aangemerkt. De grondbelasting werd naar het i
i kadaster door een nieuwe meting en schatting der per-
eeelen verbeterd, maar in plaats van pereentsgewijze
heffing van het belastbaar inkomen voor het geheele Rijk
overal gelijk te stellen, behield men de provinciale quota’s,
tengevolge waarvan nog ten huidigen dage het belasting-
bedrag in de verschillende gewesten niet even groot is,
` dat geheven wordt. De personeele belasting heeft nog
s grondslagen voor den aanslag , die veranderden naar tijden
en zeden , wat bouworde, verlichting, verwarming, levens-
wijze, weelde en noodzakelijkelevensbehoeften betreft en
het patentrecht bleef nog eene onbillijke inkomstenbe­ ”
lasting , die alleen drukte op den handel, de scheepvaart
`en de nijverheid, maar vrij liet renteniers, ambtenaren,
l , godsdienstleeraars, officieren van de zee- en landmacht
enz. terwijl toch bij de heffing van accijnsen handel en
nijverheid ook nog belast werden met de opvolging van
talrijke voorschriften, waarop de wet bij overtreding
straf bedreigt en die eene verantwoordelükheid eischte,
waarmede niet onbelangrijke geldelijke offers gepaard
{ gaan. De accijns-wetgever zorgde zich voor ’s Rijks schat-
ï kist van het genot te verzekeren, waarvan de handelaar .
i of fabriekant soms het nadeel droeg door wanbetaling
je van den schuldenaar, ten aanzien van den in den koop- Q
ä prijs verborgen accijns. `
, In de verloopen vijftig jaren zijn ja ook belastingen
afgeschaft, maar zonder eenig ander beginsel dan wat
partijbelang op staatkundig gebied medebracht. Het dag- l
i
, . .