HomeOns belastingstelselPagina 3

JPEG (Deze pagina), 942.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

*¤ "`""·`~ ’ Y r ­’ · *··’ - Y
z t sérä
f ‘ i l ' l
’ l 1.
_4 »La critique est aisée; mais l’art est difücile!"
in · Zoo ooit, wanneer, in welk opzicht dat spreekwoord
A »_ïp R _``` _. van toepassing kan worden geacht, ­- het betreft ons
A`, e,'_ xi belastingstelsel voor het Rijk en voor de Gemeenten.
ï _‘_' 'K Meer dan een halve eeuw geleden was er reeds sprake
Y van herziening; het was een tijd, toen het accijnsstelsel
t_'`-, __ ,__- - als de beste en de mildste bron van.’s Rijks schatkist
'r‘_ Q il,. werd beschouwd en aangewend, zoodat zelfs een Minister ·
lj van Financiën uit dien tijd verklaarde niet te zullen
aarzelen, om het drinkwater te belasten, zoo hij slechts
kans zag een behoorlijke en doeltreffende heffing en in-
‘ vordering van zulk een wateraccijns te ontwerpen en in
5 te voeren. ’t Was een tijd, toen de plaatselijke accijnsen
. _` r nog bestonden en aan de gemeentebesturen de bevoegd-
[fi; t J heid was toegekend, om van de hoofdsom der Rijks-
. . [ accijnsen, zelfs op de eerste levensbehoeften,zooalszhet
gemaal en het geslacht, gemeente­opcenten te heffen, ·
f ` , ( · zelfs tot een bedrag van 200. Toen waren er nog plaat- ·
. r- ç ` selijke tolliniën, die in allen deele, ja nog veel meer
` _,l'. ‘ jij tot allerlei verderfelijke en zedelooze handelingen aan-
j ·- J leiding gaven of uitlokten dan de bestaande Rijkstolle­ ·
‘.,`‘­ ‘ . naren en onvrije grensterritoiren, in betrekking tot de ‘
_ V · naburige vreemde landen.
,· ‘ V QV- En ’t ontbrak niet aan luide klachten over het bestaande
l ,_ 1 g en aan herhaalde ernstige vvenschen: »la critique est aisée;
‘ R In mais l’art est difücile." Een tal van Ministeriën_ wisselden
`* elkander af en, niettegenstaande eene organieke wet van