HomeOns belastingstelselPagina 17

JPEG (Deze pagina), 877.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

. ir ‘
· d. Belasting op de honden. j
e. » » tooneelvertooningen en andere openbare
vermakelijkheden, zooals bij het patentrecht, de tarie­
ven zulks berekenen. ik
f. Rechten op de vergunningen tot den verkoop van A ä
sterken drank. ,
g. De rechten, loonen en andere gelden, bedoeld in 4
art. 238 der Gemeentewet. ‘ p
(Hoofdelijke omslagen, niet progressief, wanneer ook
_ gemeenteopcenten op ’s Rijks personeele belastingen wor-
den geheven, omdat daardoor reeds progressie bestaat). _
Ten slotte eene toepassing der woorden van Mr. H. J.
KoMEN uit zijne »Voorlezingen over de Geschiedenis
der {inantiën van Amsterdam". ·
_ _' »De finantieele wetgever, wanneer hij zün stelsel. in
gereedheid heeft gebracht, zal zich altoos genoodzaakt
zien op de vraag: of dit dan nu eindelijk het best denk·» i
bare stelsel van {inantiëele regeling is? met den ouden j
- SoLoN te antwoorden, die, toen men hem vroeg, of hij
` aan het atheensche volk de bestmogelijke wetgeving ge-
schonken had, tot antwoord gaf: de beste waarvoor het «
. atheensche volk vatbaar was." ,
»De burgerij van Sybaris ging niet onder, omdat de i
geldschuld harer stad te zeer was geklommen of hare l
belastingen te `hoog waren opgevoerd; maar omdat een
ontzenuwd geslacht, in weelde en werkeloosheid ver-
zonken, het krachtbetoon van de stichters harer veste
vegeten was. Eén ding is er, waar voor ons alles van 2
afhangt; onze vaderen drukten het uit met hun oude ä
keur- en kernspreuk: ,,dat aan Godes zegen het al is 1
Y gelegen l" ä
i . L. M. `
l
[
l
il
`i
l
­ l