HomeOns belastingstelselPagina 15

JPEG (Deze pagina), 880.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

ä
l *3
=°°*’ schatkist weder te strekken als bezoldiging tot aanleg en
i onderhoud van openbare werken en wat mitsdien teruggaat .
tot de Natie,. en genoten wordt ook door de meest be- i_
g R hoeftigen. Het successierecht toch is een belasting, die
egt in theorie en praktijk, het sterkst wapen kan geacht
R il worden tegen de socialistische woelingenben oproerkreten
ä in onzen tijd. _
ä En nu een schets van de nieuwe organieke wet in
hoofdtrekken. - -
A. Het Rijk heft in
‘ Belastingen .· ig
ct. Grondbelasting op het belastbaar inkomen der ge- f
ä _ bouwde en ongebouwde eigendommen in alle provin­ _ R j
t ciën tot dezelfde percentage.
`ä ‘ g b. Personeele belasting naar de grondslagen van huur- j
waarde en meubilair, die tevens in verhouding staan
tot het aantal haardsteden, deuren en vensters, dienst-
boden en paarden.
e. Rechten op de openbare middelen van vervoer te water R
en lande, die in verband staan met de levenswijze der `
belastingsohuldigen naar de vertering, en nu geheven .
worden in het patentrecht bij verschillende tabellen. A
. cl. Invoerrechten.
e. Een recht van successie op de bezittingen bij overlijden (
· en schenkingen in verschillende lijnen van erfstelling.
f. Aceijnsen op voorwerpen van verbruik voor levens-
behoefte en weelde, tot een matig bedrag en zoovelen
‘ mogelijk, ten einde niet tot ontduiking uit te lokken.
H effingen : _
g. Zegel­ en registratie- en hypotheekrechten, waarvan
ig de voorschriften strekken in het algemeen belang, tot
· zekerheid van handel,nij verheid en burgerlijke rechten.
1
i
i
te . l