HomeOns belastingstelselPagina 13

JPEG (Deze pagina), 953.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

a ‘

11
ë
ig Afschaffing van Rijksaccijnsen is eene willekeurige
il verminking van het staathuishoudkundig beginsel, dat de ,
draagkracht kan worden gekend uit de vertering, in den
staat die men voert, de stand waarin men leeft, de
ä woning en den inboedel,de verbruiksvoorwerpen van levens-
‘ behoeften en van weelde. De personeele belastingen en
de accijnsen rusten dan ook op dat beginsel, terwijl de
inkomstenbelasting het vermoedelijke inkomen treft, ’t zij C
bij eigen aangifte, ’t zij bij ambtshalve aanslag.
Op alle deze gronden moet men een af keurend oordeel g
vellen over het voorstel der bovenbedoelde vijfleden van
de Tweede Kamer der Staten­Generaal. ‘
Maar wat dan?
E »La critique est aisée; mais l’art est difticile." _
l ­ _ Juist die vraag: Wat dan? moest ieder zichzelf doen, ·
i die het waagt eens anders werk te critiseeren. ,
V ·°` Dat geldt immers voor iedereen die een Ministerieële
ï portefeuille begeert. je
V De Amsterdammer vraagt: ,,waaraan de liberale partij, i
die zoo langen tijd geluierd heeft, het recht ontleent een ·
ander iets te verwijten? Waarlijk, de heeren die nu zulk 1
‘ ‘ een toon aanslaan, maken zich belachelijk!
W Het Centrum zegt: »het beste antwoord op het geraas I
· der liberale pers vormen woorden en daden in den geest *
der rede, waarmede de Kamers zijn geopend?
>>Een der grootste taktische fouten der liberale partij is *
° zeker deze geweest, dat zij, nadat haar leider Mr. Thor- Q
E becke haar ontvallen was, verzuimd heeft, ook in de j
Kamers als partij haar beginsel uit te werken en op den
j voorgrond te plaatsen. Haar taktiek in de Kamer ont-
aardde in af brekende kritiek. Wat zij wilde wist niemand; _ v_
het scheen alsof zij niets wilde, want alles vond blijkens
g de Kamerverslagen bij haar verdediging, behalve juist ,
i, . datgene wat door de Regeering werd voorgesteld. Van V,
ï
j, lp