HomeOns belastingstelselPagina 12

JPEG (Deze pagina), 943.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

*10
op dezelfde wijze in verhouding brengen tot de bedoelde t-T
° vermoedelijke draagkracht.
_ Wie is in staat de vereisehte opgaven te vervaardigen
it en daarvan op gronden van billijkheid en rechtvaardig-
° ` heid vast te stellen voor een statistiek, die in de Wet wordt , _
opgenomen? Zal men dat kunnen eischen van de plaat-
is selijke en provinciale bureaux van statistiek, om voor het
Rijksbureau tot bouwstof te verstrekken?
De wet op de personeele belasting behelst eene der-
,_ gelijke verdeeling van de belastbare huurwaarde der
X woningen. Derhalve van hetgeen men ziet, maar de clraag-
lcraeht der ingezetenen is voor zulk een verdeeling niet
i zichtbaar. De wet op het patentreeht is uit dien hoofde j
? ook in dat opzieht onbillijk , omdat daarbij een verdeeling
‘ in rangen wordt gevonden bloot willekeurig. j `
j ls er nog meer noodig om de overtuiging te vestigen , lg,
V of te versterken, dat eene ineometax over het geheele Rijk .
gt en derhalve als Ptijksbelasting onoverkomelijke bezwaren `
heeft in Nederland, al is het ook dat men die voortdurend ·
in Engeland, in weerwil van hevige klachten, blijft {
li . bellen? J _
V Daaarentegen is een belasting op de inkomsten voor ,
rg elise gemeente mogelijk, uitvoerlük en gewenseht, omdat
zij als eene huishoudelijke verdeeling van lasten, waarbij `
ieder rechtstreeksch en dadelük belang heeft wie er in
deelt of zijn aandeel moet dragen, een redelük en billijk _
I even rechtvaardig als onpartijdig karakter heeft De ge-
e meenteraad bepaalt jaarlijks de som, die tot dekking der vg
.4 plaatselijke uitgaven aan de inkomsten der gemeente ig
Y ontbreken en het College van dagelijkseh bestuur ver-(
L deelt die som over de belastingsehuldigen, zonder dat
de gemeente zelve eenig belang heeft wie te veel of te·
l weinig wordt aangeslagen; terwijl het openbaar kohier j
j die verdeeling brengt onder de controle van het publiek. °j‘
l
l E

i