HomeOns belastingstelselPagina 11

JPEG (Deze pagina), 968.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

9 ïl
t
ve, heeft bij de invordering van het te heffen bedra.g en de ‘
classificatie daarmede in geen het minste verband staat.
En nu kan die kennis en wetenschap niet alzoo ver-
[ __ A kregen worden door de Rijksambtenaren, die met zulk {
` E ` eene moeilijke en omvangrijke taak worden belast, ook ’
' · omdat de belastingschuldigen daarbij geen grechtstreeksch
E belang hebben en de percentsgewijze heffing niet van j
u. de uitkomsten afhankelijk is en daarvan geen rijzing of .
daling te wachten heeft. Toen de wet van 4844 voor-
U loopige maatregelen verordende tot de mogelijke uitvoe- ;
a ‘_ ring der gedwongen geldleening van 444 millioen, was j
men daarmede zoo verlegen, dat daardoor het volteekenen E
der vrijwillige geldleening bevorderd werd. Wat destijds ` ·
· betrof het belasten der bezittingen schijnt men thans
voor de progressieve inkomstenbelasting te willen voor- l
l` Jr schrijven. p
Maar er bestaat nog een bezwaar.
.De draagkracht verschilt naar het gewest dat men
bewoont, ja zelfs naar de woonplaats in hetzelfde gewest.
Een inkomen van f 4000 ’sjaars is meer waard te Zoe- i
termeer als /2000 in de residentie. Zoo verschilt de .
waarde van het inkomen tusschen Amsterdam en Haarlem,
tusschen ’s Gravenhage en Eindhoven, tusschen Middel-
burg en Bolsward, tusschen Wassenaar en Katwijk enz. 2.
Niet enkel het cijfer der bevolking alleen bepaalt dat ‘
verschil, gelijk zulks reeds is toegepast bij de tarieven i
van de` Wet op de personeele belasting en van die op ll
het patentrecht, waarbij de gemeenten in verschillende ,
g rangen verdeeld zijn. Men zou dus moeten hebben ver-
K ‘ schillende progressieve tarieven van percentsgewijze heffing
s voor de klassen, die hooger of lager moeten aanvangen l
E naar de vermoedelijke draagkracht der ingezetenen in l
, elke gemeente van de onderscheidene gewesten of, wanneer Y
_ men geen progressie wil, de percentsgewijze aanslag
` l
li
° ä
l
J