HomeOns belastingstelselPagina 10

JPEG (Deze pagina), 947.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 15.93 MB

'
8

dat afschaffing van accijnsen en van het patentrecht in M
de weekbladen van werkliedemvereenigingen alleen in de
noordelijke gewesten wordt toegejuicht en op de keper
beschouwd meer als een stormram tot verkrijging van i [ _ .
` algemeen kies- of stemrecht. ' i ·
Dat men afschaffing van het patentrecht voorstaat is, ‘ ·
van welke zijde ook beschouwd, in elk opzicht verdedig- i
baar, want die belasting is hoogst onbillijk. Immers zij '_
wordt geheven van handel en nijverheid, scheepvaart en .
i, andere middelen van vervoer; maar daarvan zijn vrij- U
gesteld renteniers, ambtenaren, godsdienstleeraren, ofli­ . ib
eieren, burgerlijke en rechterlijke magistraatspersonen, .
terwijl daarentegen weer genees- en heelkundigen patent-
plichtig zijn. Men kan de patentbelasting beschouwen
als eene incometax, die naar een willekeurige en onbe-
,_ trouwbare maatstaf geheven, het stelsel van privilegiën ° Jr
in belastingzaken huldigt, dat de grondwet uitdrukkelijk
. _ verbiedt.
En nu de progressieve Bijksinkomstenbelasting.
'i_: '· Die eenigermate van nabij bekend is met de heffing
van plaatselijke hoofdelijke omslagen naar een belastbaar
. inkomen met een aanslag, of ambtshalve of volgens eigen
ig. aangifte onder behoorlijke controle, kan een juist en
grondig oordeel vellen over den tijd en de bemoeiingen
van verschillenden aard, die vereischt worden tot de samen-
stelling van een kohier en over het tal van jaren, waarin
men voortdurend tracht tot een waren toestand te ge-
ji raken. Bekendheid met personen en huisgezinnen, maat-
schappelijke betrekkingen en toestanden wordt vereischt, g
om van jaar tot jaar tot de wetenschap te komen van
den waren toestand der belastingschuldigen. H et persoonlijk i
belang van ieder belastingschuldige staat er mede in i
verband, opdat iedereen aangeslagen wordt naar zijne u ,
ware draagkracht, ofschoon de gemeente alleen belang ._
Q
l* a
li
lr .