HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

­ gwn a a .· . ;,f,ïï’_ï"f_,__fï;
l, ,
5
de Zon van dat Rijk zijn koesterend licht op een tot ootmoed
gebrachte ziel, heeft doen neerkomen.
De Christelüke godsdienst blükt niet alleen de uitnemendste
om den mensch gelukkig te maken, maar heeft ook de bijzondere
lm eigenschap, dat zü niet alleen vervult de eischen en behoeften
van geleerden, maar den gering ontwikkelden evenzeer, zoo ·
niet het levendigst, hare rijke gaven ontsluit. Zoowel de koop-
man, volgens de gelijkenis, die schoone paarlen zocht, als de
mensch, gravende in den akker, vond den schat van groote _
I' waardel ‘
‘ Het kan, gelooven wij, niet genoeg herinnerd worden, vooral
' voor den tegenwoordigen tüd ­- en daarom zij het ons ook nu
veroorloofd - dat juist de grootste genieën in de wetenschap
discipelen werden van jezus. Niet slechts in den aanvang onzer
tijdrekening, was het dat men van den eenvoudigen herder tot den
geleerden Assyrischen Magiër, aanbiddend zag knielen, maar in
later eeuwen boog voor Hem ook een LA PLACE, Kisrusn,
X GALILEï, NIEUWENTY'F, BOERHAVE Cl’1 vele 3IldCI`C bullICllgCWOOl’l
4 beroemde mannen. Zelfs de grootste natuur- en wiskundige van
.· alle eeuwen: ISAAC NEWTON,WWCfd een nederig leerling van .
Cumsrus en een groot vereerder van de H. Schrift. Als men
hem op rijpen leeftüd lof toezwaaide over zijn wetenschappelijken
arbeid, getuigde hij, tot aanduiding hoe nietig die werkkring
V, was in vergelijking van het onderzoek van den Bübel, het vol-
E li gende: H
,,Ik weet niet wat de wereld van mijne werken zeggen zal,
doch mijzelven ben ik steeds voorgekomen als een kind, spelende
3311 (.lCl'1 OCVC1" (.lCI' ZCC, HU CCIIS CCD gCl{lCLll”ClCI'l SlCCCI1, Cl3l’1
weder een glinsterende mosselschelp vindende, terwijl de Oceaan
der waarheid, ondoorgrond en ondoorgrondelijk, in eindelooze
` verte zich voor mijn oog uitbreidde." · _
iii! Nnwrom toonde zulk een grooten eerbied voor God, dat hij,
naar men verhaalt, bij het hooren of uitspreken van Gods naam
steeds eerbiedig zün grüs hoofd ontblootte. E
`Volgens het eenparig getuigenis van alle kerkelijke geschied C
Mi
Ell G ·
I J" _