HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

~ 1
V · ï
V
l
i . 4
r
E De lust, de tüd en de middelen waren ook hier aan het üverig
j streven niet onthouden, en werd door hem al geen standpunt
f veroverd, overeenkomstig de geschonkene voorrechten, dan ligt
dat zeker niet aan de middelen en de leiding, maar geheel aan
­ zün onwil en nalatigheid. im
E Hoe onvoldoende nu ook de `uitkomst aan eigen oog moge
j toeschijnen , toch is het vertrouwen toereikend om in sommige
j zaken vrijmoedig gehoor te vragen. Bestond dat vertrouwen
niet, dan was zwijgen dringend geboden.
Het gevorderd onderzoek heeft den schrijver op de meest I'
overtuigende wijze, als velen, geleerd, dat de godsdienst, door
de H. Schrift aangewezen, van ontwijfelbaar gocldelijken oorsprong '
j' is. Niet alleen omdat zij aan het gemoed vrede, op de moeie-
sj lijkste vragen antwoord geeft, maar ook omdat zij reeds in haar
l Mozaïschen vorm, door de voornaamste wijsgeerein der Ouden
als zoodanig werd erkend en doorhhaar leeringen `enbeginselen
volmaakt overeenstemt met hetgeen in de Natuur wordt onder-
scheiden. - Hetgeen de Natuur in wet, beeld, klank en kleur X
A openbaart, leert eveneens de H. Schrift in wet, woord, zin en 4
rede. De Natuur is inderdaad een aanschouwelijke verklaring
van het onzienlüke. ‘ · I
i · De hoogsteruitdrukking van al wat verheven, groot en wijs is,
vindt het geopend oog en hart in den persoon en de leer
van _]1zzUs,`die in Zijn schoone beeldspraak ook dikwijls het .
p bewijs heeft neergelegd, een werkzaam aandeel te hebben geno- E ik
men in de Schepping der wereld.- ‘ ` · nu
Zonder ontfermenden invloed en machtige leiding van den
Onzienlijke - wij aarzelen niet? het te bekennen - zal niet
iemand komen tot de ontdekking van het voornaamste voor den
mensch; noch zal men zonder büzondere hulp van God, alleen
door het wroeten in den doolhof van- menschelijke meeningen en I/j
kennis, tot een vaste overtuiging geraken. Ten einde op aarde
de voorwerpen van nabü en verre nauwkeurig te onderscheiden,
r daartoe wordt zonlicht geëischt, en evenzeerzal men zich van
het onzienlijke geen juiste voorstelling kunnen vormen, zoo niet
Qi
jij
. I Jjyzv