HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 933.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

_ ·~__ aa=»>.­w i r"«:· «‘·­~~ =­¤a­:..~ ·¤·‘·='r‘·*=r· ·x»·;»:»:»>.; ~;·.>¤‘:. .; t~. "r ’ ~ * #­<·‘" ­ · .«·a~ r‘ m,. «·rr=t ~ZgiïëtY;ï<i3Q5'T3§;{""ï`F-èï_.‘7".·.;l·§*à'jY;?.._...‘Tg·`w;ïl.l.;.;...Lt;I»·....­.§~"Fa?Ja$T
• VOORWOORD.
i
De welwillende lezer zal on etwi`feld wel willen toestaan dat
g J J
de schrüver met enkele woorden vooraf zal trachten, op zün
, voornemen eenig licht aan te brengen. Ongaarne toch zou hü J
i` ruimte laten voor een meening, dat hij niet voldoende bevoegd -
i was om over onderwerpen van onstoffelijken aard in het openbaar
i te spreken. Bestaat onverhoopt bij sommigen zulk een gedachte,
X dan lezen zij van den aanvang aan dit geschrift met eenig voor-
oordeel en dat brengt in _de schatting van zelfs een krachtig f'
Y betoog, geen voordeel aan. Hoe noode dus, meent hij in dit
”“ geval er niet buiten te kunnen, iets mede te deelen, dat zün l
jgäji optreden kan rechtvaardigen, of ten minste doen billijken.
( Toen dan de schrüver voor ruim dertig jaren bij zün gewone
ij studie ook aans1oot_die der 'fheologie, had hü daarvoor drie l
j redenen. De begeerte om iets te vinden dat aan het menschelijk ‘
gemoed meer vrede en rust schenkt, dan de afgetrokken weten-
i _ schappen voor hem in staat waren te doen; - voorts het bevre­
“*i i digen van de zucht naar kennis, en eindelijk uit de begeerte zich _ J
i' te overtui en, of er een odsdienst bestond in overeenstemmin
. g S g
X met de wetten der Natuur. j
Bij deze vraag redeneerde hü aldus: . ‘
i ,,Is er een God, die als Bouwheer van het gansche Heelal A
Q overvloedi bewi`st tevens de Bron en Oors ron te zi`n der
I S J » P g J
,_ hoogste REDE, dan laat het zich gevolgelijk ook voorstellen,
Q, dat een odsdienst door Hem in esteld overeenstemmen zal
gl g P gl I
j" met de beginselen in`Zijn zichtbare schepping neergelegd."
Q Dit bewustzijn dreef uit, verschillende stelsels van godsdiensten,
ook die door de wüsgeeren waren gewrocht, te onderzoeken.
M1 .
ïlula
J f • V
v I
ll