HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB


ben met u" ten deel zün gevallen. Integendeel, wij verblijden _
ons zeer, dat U in dagen van druk en vervolging steun en be-
. moediging vond; maar wij wenschen het recht te betwisten, om
zonder voldoenden redelijken grond zulks terstond toe te pas-
' sen op een kerkgenootschap, dat toch tot heden zeer weinig
van nieuwe toestanden getuigenis gaf.
Indien men eens voor een oogenblik aannam de juistheid uwer
opvatting, in den ruimsten zin, in betrekking büv. tot een uit-
tocht uit Babel, dan zou in elk geval de trouw aan den ontvan­
gen last in de kerkelijke openbaring niet zeer uitkomen, want
uit veel, zoo niet uit alles blükt, dat men daar naar oude men-
schelijke dingen en ,,inzettingen der vaderen" zich schikt ; terwijl
geboden is: ,,gedenk aan de vorige dingen niet, en overleg de
oude dingen niet, zie, Ik zal wat nieuws maken." - Toen men
van de synodale banden verlost was, had men volkomene vrü­
heid de oude dingen niet meer te gedenken, maar een planting J
van God te aanvaarden, onder de nieuwe bedeeling gewrocht. A
Gü hebt U, geachte heer, beklaagd, dat men U over een
.· paar bagatellen zoo zwaar heeft bestraft, als betrof het een mis-
dadig gedrag, en dat men uw aanklager heeft toegelaten als rech­
ter, medewerking te verleenen. Zulk een ervaring pleit zeker niet
i sterk voor een vooruitgang ten goede in de kerkelijke rechtsple­
. , ­ ging. Uw ervaring moet zeker treurig voor U zijn, maar toch
· komt deze nog beter uit, dan een andere ons bekende zaak, de
. doleerende kerk betreffende. Men bestreed U met open vizier,
1. men rekende met feiten, al waren die ook naar uwe en veler
; meening al te hoog aangeteekend. Wij betwijfelen sterk of dit
aan de züde van uw partij reeds overal is betracht. Wat toch is
l van de zaak.
g ~ Een geloovig onberispelük levend persoon, die groote waarde
hecht aan het H. Sacrament des Doops, en die voor zijn kind
herhaalde malen door reglementaire bezwaren beletsel had ge-
i vonden in de Herv. Kerk hulp te vinden, vroeg aan een dolee­
’ rend predikant schriftelijk om in zijn gemeente den doop te zien
toegepast. Hij meende in zijn eenvoud, dat er nu gedacht kon