HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

tr rl 3°
dewül de doleerende predikanten vroeger gezangen lieten zingen
en nu niet meer? Nieuw moge men het noemen, maar als bewüs
van vooruitgang kan het toch moeielijk dienst doen. .
Q1 Een beter bewijs voor het goede nieuwe zou ons toeschijnen:
,,het gewaad des lofs voor een benauwden geest.”· - Wü zouden '
ons niet vermeten in het huishoudelüke van het samenkomen te ·
treden, als men maar niet oorzaak gaf, dat velen een onjuisten
indruk ontvangen van den godsdienst, zoo als die door Jnzus en
de Apostelen bepaald en ten voorbeeld werd gegeven. Waarom,
vraagt men nu, als de gezangen niet goed zijn geoordeeld,
die vroeger dan laten zingen?
_ Het zal aan velen ergerlük voorkomen, dat men in een Chris-
telijke samenkomst geen lied hoort, waarin de naam van
J; JEZUS voorkomt. Is het oude niet voldoende naar de schatting
uwer richting, dan had men betere nieuwe behooren te vervaar-
digen , maar het is niet volgens de Schrift geestelijke liederen te
laten ontbreken. Dat er gezangen in den ouden bundel besloten
ij zijn, die door ernstige geloovigen ter zijde worden gesteld, is
te billijken, maar om allen te verwerpen is waarlijk onverde- ,.
digbaar. Nemen wij, om niet te uitvoerig te worden, büv. Ge-
zang HI. Dàt is het oude, beroemde Te Deu m, reeds, naar men
wil, bekend en geëerd in de Oostersche gemeenten. Het zou het H
fi lied zün dat bij den doop van Aucusrmus bü beurte door deze . ,
en door AMBRos1Us in heilige geestdrift werd aangeheven. De i
eer der vervaardiging wordt toegeschreven behalve aan AMBRo- .
sms, aan HILARIUS , Nxcnrius en SISEBUT. Deze lofzang heeft bü 1.
de Hervorming den roem behouden, dien zü eeuwen lang had -
bezeten.
r Q Hoorde de eerste martelaar voor de Hervorming in Noord- __
ff ° Nederland, JAN DE BAKKER, niet dit lied door zijne, op de ge- i-
p . vangenpoort te ’s Hage bewaarde geloofsbroeders, zich toezingen?
En ook dit lied zal dan in de doleerende kerk niet gezongen
worden! _ i
Wij wenschen volstrekt niet te kort te doen aan de persoon- ’
lüke bemoediging die u in de woorden: ,,vrees niet; want Ik
E2 a. ‘ J