HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

- nieuw onderscheiden worden? Het elders innemen van kerk-
j gebouwen; het verzet tegen eenmaal vrijwillig erkende mach-
j ten? - In verband met Hebr. VII heeft de tekst van JESAIA ,
in · . . .
naar onze bescheiden meenmg , een veel verhevener en waardiger j
· beteekenis. Het doet ons vooral denken aan de komst van
CHRISTUS; het eindigen van het Levitisch priesterschap ,waarvan
ä het scheuren van het voorhangsel in den tempel het bewijs gaf,
1 als teeken, dat was aangebroken het tüdstip om voortaan zonder
l priesterlijke tusschenkomst langs verschen en levendigen weg, ·
j ' door CHRISTUS, in gemeenschap te komen met den levenden
j God; op de geboorte uit den stam van Juda en niet uit die van
LEVIE, volgens de ordening van MELCHIZEDEK, als eersteling in
V het nieuwe Verbond, vormende een koninklijk priesterdom.
Hebr. VIII : 8-13; 1 Petr. II : 9; Openb. 1 : 16.
Dat men van kerken, waar, in strijd met den goddelijken last
s I bü Ef. V : 19; Col. III : 16, niet eens den naam van jezus met
een geestelijk lied verheerlijkt, zou kunnen gewagen van nieuwe
toestanden, betwijfelen wü. Of moet het verlaten en vergeten
van het oude soms slaan op het veranderen van zienswüze, I
1 Gods Woord bevestigd of vertreden. Men wordt gewapend tegen alle secten en dwa-
lingen en velen worden bekeerd van hun dwalingen, in dewelken velen door on- j
_ wetendheid vallen. De dienaren worden door dit profeteeren uit hun traagheid ge-
_ dreven, en worden gedwongen naarstig te zijn, getrouw en wijs. Zij kunnen geen
nieuwe leeringen invoeren, noch hardnekkig staandejhouden, maar zijn onderworpen
aan l Cor. XIV : 12 en weten dat de geest der profeten den profeten onderworpen zijn.
§€ Als deze manier van doen één jaar in de R. Kerk werd gehouden, zoo zou de geheele
- inrichting in het niet zinken; maar zij, dit rechte middel nalatende, bewijzen haar
, zaken zonder de Schrift, met vuur en zwaard, en roepen intusschen tegen ons, dat
A wij ketters zijn." »
` » In de Synoden van Wezel en Emden, is volgens aanwijzing, van prof. HOORNBEEK,
‘ uit de Harmon`y der Ned. Synoden cap. V., besloten: ,,Dat in alle kerken zoo
~_ eerstkomende, als gestelde, de order van profeteeren volgens PAULUS, zou onder-
i_ houden worden."
A In dien geest heeft ook ZWINGLIUS de door hem gestichte gemeente ingericht. Die
1 ook getuigt, dat het nalaten van de gave der profetie, tot velerlei dwalingen en ver-
val der kerken Gods noodzakelijk moest leiden.
‘ Pnraus Maarre, ook Airssrus, prof. in de theologie, hebben over deze zaak in
gelijken geest geschreven, waarvan belangstellenden uitvoeriger bericht kunnen vin-
den in: Traetaat van de sichtbare Kerke CHRISTI op aarde, door J. PON-
TANUS, bij Jac. en JAN na Jones Amsterdam 1660. _,